Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fjällräv (Vulpes lagopus) 

Fjällräven är en hotad art i Skandinavien.
Årligen genomförs inventeringar av stammens storlek och utbredning genom ett samarbete mellan Svergie och Norge.

Faktaruta fjällräv. Illustration: Erik Ersmark

Om fjällräven

Fjällräven är specialiserad på att leva i ett kallt arktiskt klimat. Idag hittar man den utspridd i några av Skandinaviens högfjällsområden.

Inventering

Med tanke på fjällrävens utsatta situation är det ytterst värdefullt att få en samlad uppfattning om stammens storlek och utbredning, samt att kunna se trender över tid. Sedan 2018 inventeras fjällräven genom ett samarbete mellan Sverige och Norge, där Naturvårdsverket finansierar den svenska insatsen.

Tidigare har inventeringar organiserats av Svenska fjällrävsprojektetlänk till annan webbplats vid Stockholms universitet, som utfört arbetet i samarbete med länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Fjällrävsprojektet samarbetar också sedan flera år med Norge i olika EU-finansierade (Interreglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) bevarandeprojekt under det gemensamma namnet Felles fjellrev.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurva fjällräv. Illustration: Svenska fjällrävsprojektet.

Det finns insamlade data för fjällräv i Sverige sedan 1970-talet. Kurvan visar antal reproducerande fjällrävar de senaste 22 åren (2000-2022). Källa: Svenska fjällrävsprojektet.

Inventering av fjällräv genomförs i Sverige främst genom årliga kontroller av lyor som är kända sedan tidigare. Uppskattningen av antal rävar baserar sig på föryngringar som observerats vid lyorna, samt på identifierade individer. Läs om hur inventeringsarbetet går till och utvecklas.

Varje år i december publicerar vi på Naturhistoriska riksmuseet tillsammans med NINA i Norge en årsrapport över inventeringen i Skandinavien. Den senaste rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kom i december 2022.

Lägesrapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med svenska inventeringsdata från de senaste åren finns publicerade på Svenska fjällrävsprojektets hemsida.


Föryngringar av fjällräv 2022. Illustration: Svenska fjällrävsprojektet

Föryngringar av fjällräv 2022. Illustration: Svenska fjällrävsprojektet

Samarbete och samordning

Fjällrävens utbredning i Skandinavien är begränsad till högfjället, utmed gränsområdena mellan Sverige, Norge och Finland. Det är därför avgörande att kunna samarbeta över landsgränserna. Samarbetet har främst skett genom ett nätverk, etablerat genom bevarandeprojekten Felles Fjellrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (och Felles fjellrev Nord). I dessa projekt samarbetar Stockholms universitet, länsstyrelserna, samt Norsk Institutt for Naturforskning (NINA),länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Miljødirektoratetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, WWFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Forststyrelsen/Metsähallitus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteri Finland.

Olika metoder för inventering

Även om samarbetet mellan länderna varit framgångsrikt, har metoderna för att inventera fjällräven skilt sig åt. I Norge används exempelvis DNA-analys i större utsträckning och specifikt för att identifiera individer. Inventeringsarbetet utförs av NINA, som också presenterar de norska resultatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För 2022 registrerades 72 kullar i Norge.

Avsiktsförklaring

2015 undertecknade Sverige och Norge en avsiktsförklaring om förvaltningen av den skandinaviska fjällräven, med målet att bevara stammen och att ta fram en gemensam handlingsplan. Som ett första steg utarbetades ett åtgärdsprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2017. Man kom även överrens om att utveckla gemensamma inventeringsmetoder. Förslag på hur metoderna kan samordnas gavs 2016 i en rapport länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfrån NINA.

Bevarande av fjällräven

Även om fjällräven inte är hotad globalt, är den Skandinaviska stammen både liten och splittrad. Statusen för arten här har under de senaste åren pendlat mellan starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Tillsammans med insatserna för att inventera fjällräven, pågår också åtgärder för att bevara den i Skandinavien.

Läs mer om arbetet som görs för att bevara fjällräven.

Foto: Svenska fjällrävsprojektet, Thomas Meijer.

Foto: Svenska fjällrävsprojektet, Thomas Meijer.

Forskning om fjällräven

Övervakningen av den skandinaviska fjällräven har sedan starten varit nära knuten till olika forskningsprojekt, främst inom det Svenska fjällrävsprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet startades vid Stockholms universitet på 1980-talet och innefattar studier av hela det ekosystem där fjällräven ingår.

Koordinator

Johan Wallén är ansvarig nationell koordinator för inventering av fjällräv i Sverige. 

Tel: 08-519 541 74
E-post: johan.wallen@nrm.se

 

 

 

 

 

 

 

Områden med fjällrävslyor. Illustration: Erik Ersmark

Områden med fjällrävslyor/ historisk utbredning. Klicka för större karta.