Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Miljögiftsövervakning

Enheten har i uppdrag att ansvara för insamling, provtagning och bankning av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen.

I uppdraget ingår även att studera bestånd och hälsotillstånd hos havsörn och säl. Du kan läsa mer om detta arbete på sidan: Toppkonsumenter.

Programområden och delprogam

Miljöövervakningen är uppdelad i ett antal programområden, som i sin tur är uppdelade i olika delprogram. Enheten för miljögiftsforskning och -övervakning arbetar inom flera av dessa delprogram, vilka du kan läsa mer om under respektive rubrik.

Kust och hav

Syftet med programmet är att få underlag till beskrivningar av tillståndet och förändringar i den marina miljön. Data som tas fram inom programmet används för rapportering internationellt och för att följa upp de svenska miljökvalitetsmålen.

Läsa mer om arbetet inom de olika delprogrammen på Naturvårdsverkets sida: Miljöövervakningens programområde Kust och hav.länk till annan webbplats

Sötvatten

Programmet syftar till att ge en bild av tillståndet i Sveriges sötvatten, men även för att upptäcka förändringar i dessa miljöer. Underlaget som tas fram används till att bedöma status och storskalig påverkan, samt bedömning av status hos sjöar, vattendrag och grundvatten.

Delprogrammen som enheten för miljögiftsforskning ansvarar för är: Miljögifter - sötvatten

Fjäll, skog och jordbruksmark

De tre programmen omfattar den terrestra miljöövervakningen. Syftet med programmen är att följa och bedöma inverkan av miljöproblem på land.

Läs mer om vårt arbete inom delprogrammen Miljögifter i biota - fjäll, skog och jordbruksmark: Miljögifter - land

Manualer

Varje år samla vi på enheten in biota, provbereder för analyser av miljögifter, samt förvarar material i den svenska miljöprovbanken. Våra rutiner för detta har vi samlat i ett antal manualer. Dessa är skrivna på engelska och du hittar dem under vår engelska sida för publikationer.