Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Miljögifter - sötvatten

Enheten ansvara för insamling av abborre och röding, samt bankning av biota inom delprogrammen Miljögifter - analys, och Miljögifter - provbankning.

Varje år samlas det in abborre och röding från ett trettiotal sjöar spridda över Sverige från norr till söder. Materialet bereds för kemiska analyser eller för att sparas i den svenska miljöprovbanken.

Analys av miljögifter

Varje år samlas fisk in, som prepareras för analyser av prioriterade metaller och organiska miljögifter.

Syftet med delprogrammet är att övervaka miljögifter i sveriges sötvatten. Att kontrollera om åtgärder som införts för att minska utsläpp har haft önskad effekt. Materialet som samlas in används även till att kartlägga nya miljögifter, titta på geografiska skillnader och trender, samt fungera som referenser till regionala och lokala undersökningar.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

Bankning av material för framtiden

Delar av materialet som samlas in prepareras på enheten för att spras i den svenska Miljöprovbanken. Fiskar som finns bevarat i Miljöprovbanken, har samlats in under lång tid. Det gör det möjligt att göra analyser för miljögifter och se hur halterna av olika ämnen har förändrast över tid.

Syftet med delprogrammet är att samla in fisk, till största del abborre i söder och röding i norr, för att sparas i Miljöprovbanken. Insamlingen görs i ett trettiotal sjöar spridda över landet.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.