Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Övervakning av akvatiska toppkonsumenter

Säl och havsörn är toppkonsumenter, det vill säga högst upp i den akvatiska näringskedjan. Detta gör dem sårbara för miljögifter.

Att dessa arter är i toppen av den akvatiska näringskedjan gör dem  till mycket bra indikatorer för att övervaka effekter av miljögifter i miljön.

Syfte med övervakningen

Syftet med övervakningen är att titta på långsiktiga effekter av miljögifter i den akvatiska miljön. Detta görs genom att studera utvecklingen av havsörnans och sälarnas populationer, samt sälarnas hälsotillstånd.

Koncentrationerna av miljögifterna ökar högre upp i näringskedjan. Det gör att man lättare kan upptäcka och mäta halterna av dem i säl och havsörn än hos djur som finns längre ned i näringskedjan. Miljögifter kan bland annat ge förändringa som påverkar förmågan att fortplanta sig, ge nedsatt immunförsvar och skador på inre organ, samt på skelettet.

Kombination av insatser

För att kunna kontrollera hur sälar och havsörnar mår och undersöka vilka halter av miljögifter de har i sig, kombineras flera insatser.

Inventering

Varje år inventeras populationerna av de olika sälarterna och för knubbsälen tittar man även på reproduktionsutfallet vid lokalerna i Östersjön.

Antalet havsörnar inventeras varje år och man räknar då:

  • antal par
  • lyckade häckningsförsök
  • kullstorlek
  • antal ungar

Obduktion och provtagning

Strandade och bifångade sälar som samlas in till museet, obduceras för att hitta eventuella förändringar som kan bero på miljögifter. Vävnadsprover från varje individ, sparas i Miljöprovbanken för att kunna användas i framtida forskningsprojekt och analyser.

Från döda, insamlade havsörnarn sparar vi vävnader och fjädrar i Miljöprovbanken. Detta görs för vi ska kunna använda materialet till miljögiftsanalyser i nutid men även i framtiden.

Miljögiftsanalyser

Varje år genomförs miljögiftsanalyser på insamlat material. Hos havsörnen analyseras rötägg, det vill säga ägg som inte har kläckts under häckningen. Blod från boungar som samlats in kan användas till miljögiftsanalyser samt genetik.

Hos sälarna är det olika typer av vävnadsprover som analyseras.

Läs mer

​Du hittar mer information om delprogrammet på Naturvårdsverkets hemsida under: Miljöövervakningens programområde Kust och havlänk till annan webbplats.

Miljömål

Denna del miljöövervakningen har rellevans för de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Giftfrimiljö
  • Hav i balans
  • Levande kust och skrägård
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt växt- och djurliv

Om du hittar en död säl eller havsörn

På sidan Fynd av död säl hittar du information om vilka sälar vi på museet är intresserade av och vad du ska göra om du hittar en död säl.

Om du hittar en död havsörn ska du kontakta polisen. Havsörnen till hör statens vilt och ska samlas in för att skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).