Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Sälhälsa

Tre sälarter finns i svenska vatten där gråsäl (Halichoerus grypus) är den vanligaste. Merparten av gråsälarna återfinns i Stockholms och Södermanlands skärgårdar, men stora tillhåll finns också i Bottenhavet och Norra Kvarken samt längs sydkusten. Ett litet antal gråsälar återfinns också längs den svenska västkusten.

Utbredning

Vikarens (Pusa hispida) utbredningsområde är Bottenviken, Bottenhavet, Finska viken och Rigabukten. Knubbsäl (Phoca vitulina) finns framför allt i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, men det finns också en unik population i Södra Östersjön upp till Kalmarsund som är klassad som sårbar (VU) i den svenska rödlistan.

Övriga sälpopulationer i Sverige har ökat de senaste åren och klassas som livskraftiga (LC), men har hotbilder i form av effekter av miljögifter, jakt, sjukdomsutbrott, bifångst i fiske samt klimatförändringar.

Vårt uppdrag

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) och Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett samarbete i syfte att övervaka hälsotillstånden hos våra sälpopulationer genom patologiska undersökningar. SVA genomför obduktioner av strandade sälar, medan NRM obducerar sälar som dödats genom jakt eller fastnat som bifångst i fiskeredskap.

Projekt med sälobduktioner som indikatorer för tillståndet i haven har pågått sedan 1970-talet och har ingått i den nationella miljöövervakningen sedan 1989. Obduktionerna ger oss viktig information om sälarnas hälsa, samt bidrar till en översikt om tillståndet i havet genom sin roll som toppredatorer. Insamlad kunskap om haven, som undersökningarna kan bidra till, är bland annat viktig för att HaV skall kunna ta ställning till vissa miljö- och förvaltningsrelaterade mål.

För närvarande undersöks vid NRM, årligen organ från ca 40 hela sälkroppar och runt 200 organpaket uttagna vid jakt. Information som samlas behandlar följande parametrar:

  • Sjukliga förändringar
  • Ålder genom tandsnittning och analys
  • Späcktjocklek
  • Reproduktionsstatus
  • Parasitförekomst

Från samtliga djur tas prover till NRMs Miljöprovbank för framtida analyser och forskning, samt till samarbetsprojekt med andra institutioner.

Projektdeltagare vid museet

Britt-Marie Bäcklin | Förste intendent

Linnea Cervin | Förste assistent

Mariana Macieira | Intendent

Yessenia Rojas Sepulveda | Förste assistent

Externa samarbetspartners

Statens veterinär anstalt (SVA)

Till SVA Länk till annan webbplats.

 

Sidan uppdaterad: