Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Återvinning av avfall

För att inte skada människor eller natur tar vi hand om vårt avfall. Avfallet kan återvinnas eller användas till att producera energi.

Vi tar hand om allt som är återvinningsbart. Det som inte kan återvinnas går till förbränning för att återvinna energin i materialet.

  • Återvinningskärl för förpackningar och papper finns på museets samtliga enheter.
  • Komposterbart avfall blir till biobränsle som används av Stockholms stad.
  • Farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt.

  Bild på maskhotell i utställningen Odla staden

  Näringen från matrester i en hink kan maskarna sprida i jorden. Foto: Caroline Forsström

  Kemikalier

  Kemikalier används av museet i forskningsverksamheten, bland annat vid laborativ analysverksamhet, konservering och preparering av djur, insekter och växter. Etanol används som konserveringsmedel i spritmagasinets samlingar.

  De kemikalierna vi använder hanteras, förvaras och kontrolleras så att giftiga och svårnedbrytbara ämnen inte sprids till miljön eller påverkar människors hälsa.

  Vi bokför och inventerar regelbundet våra kemikalier, och när vi beställer nya stävar vi efter att ersätta dem med mindre miljö- och hälsofarliga produkter.

  Djur som ligger i sprit

  Foto: Staffan Waerndt

  Minimerad miljöpåverkan

  Vi tar hand om vårt avfall i enlighet med läggande lagar och våra egna regler. Avfallet sorteras och kan användas som råvaror i nya produkter eller producera energi vid förbränning.

  Vi minskar därmed risken för skador på både människor och miljö och bidrar till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med flera uppnås:

  Miljökvalitetsmål:

  God bebyggd miljö

  "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

  Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

  Bård med naturtema