Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Med hjälp av gudier och utställnigar skapas upplevelser. Foto: Martin Stenmark

Foto: Martin Stenmark

Verksamhet

Vår verksamhet baseras på våra fantastiska samlingar, med dem som bas skapar vi kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning genom ständigt vidgade perspektiv.

Samlingar

Samlingarna ska spegla naturen i vår omvärld och hållas vetenskapligt aktuella, vi ska förbättra förutsättningar för att de ska kunna bevaras för framtiden och på olika sätt ge forskare och allmänhet tillgång till dem.

Bevarande och tillgänglighet

Grunden för museets verksamhet är våra samlingar. Cirka 11 miljoner föremål, allt från valar till pollen och från mineraler till DNA. Samlingarna har samlats in under flera hundra år och från i stort sett alla delar av världen av Sveriges många och namnkunniga upptäcktsresande.

Här finns föremål som samlats in av Adolf Erik Nordenskiöld, Sven Hedin, Vivi Täckholm och naturligtvis Carl von Linné och hans elever samt många fler. Samlingarna räknas till de tio största i världen. Vissa delsamlingar är unika.

En mycket viktig uppgift för oss är därför att vårda, dokumentera och komplettera dessa samlingar. Vi ska förbättra förutsättningar för samlingarnas bevarande och öka tillgängligheten till samlingarna. Ansvaret för samlingarna är fördelat mellan forskningsavdelningens olika enheter.

Labbmiljö. Foto: Martin Stenmark

Foto: Martin Stenmark

Kunskapsuppbyggnad

Vi ska öka samhällets kunskap inom det naturhistoriska området bland annat genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Naturvetenskaplig grundforskning

Museets arbete med kunskapsuppbyggnad sker till största delen vid forskningsavdelningen, som bedriver naturvetenskaplig forskning inom framförallt systematik och taxonomi, under ledning av 14 professorer. Ett sjuttiotal forskare är verksamma vid museet. Dessa handleder även ett fyrtiotal doktorander och cirka femton postdoktorer.

Forskningsavdelningen gör även faktagranskningar och lämnar expertyttranden i ärenden som handläggs av andra myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen eller Jordbruksverket.

Vill du veta mer om museets forsknings- och samlingsverksamhet?

Ladda hem Med jorden som arbetsfältPDF

upplevelser på museet. Foto: Martin Stenmark

Foto: Martin Stenmark

Vidgade perspektiv

På olika sätt sprider vi kunskap om naturmiljön, universums och jordens utveckling och hur det påverkar samhällsutveckling och människors villkor.

Vi arbetar för att ge allmänhet och experter vidgade perspektiv på naturmiljön, universums och jordens utveckling och hur det påverkar samhällsutveckling och människors villkor. Vårt arbete bedrivs utifrån faunans, florans och geologins betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet.

Arbetet med kunskapsspridning delas av samtliga avdelningar, men större delen står publika avdelningens enheter bakom. Förutom utställningar genomförs föreläsningar, visningar för skolgrupper, lärardagar och naturligtvis film- och planetarievisningar på Cosmonova.

Forskningsavdelningen arbetar med bland annat föreläsningar, undervisning och publikationer, vetenskapliga såväl som populärvetenskapliga.

Miljöarbete

Vi är en miljöledningsmyndighet sedan 1998. Det innebär bland annat att vi arbetar för att integrera miljöledning i vår ordinarie verksamhet. Miljöarbetet ska varje år dokumenteras, följas upp, redovisas, revideras och förbättras.

Om miljöledning