Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Möten och resor

Vi behöver resa. För att minimera vår miljöpåverkan arrangerar vi miljövänliga möten samt väljer klimatsmarta transportsätt vid tjänsteresor.

Museets verksamhet sträcker sig långt utanför Frescatis gränser. Vi åker på forskningsresor, deltar i internationella konferenser och samarbetar med kollegor över hela världen. Årligen besöks även vi av många gästforskare och studenter.

Genom medverkan i internationella samarbeten på global, europeisk och nordisk nivå ställer vi vår kunskap och våra föremål till forskningens och allmänhetens förfogande.

Grunden för verksamheten är inte minst våra samlingar som tack vare våra forskningsresor idag omfattar tio miljoner föremål.

Bild på insekter ur samlingarna

Foto: Anders Rising

 Möten

  • Vi har tillgång till och använder regelbundet webbaserade system för möten på distans.
  • Fysiska möten förlägger vi till platser som genererar minsta möjliga resande.
  • För konferenser och externa möten bokar vi miljöcertifierade anläggningar.

Resor

  • Vi använder kollektiva färdmedel i första hand. Hyrbil och taxi ska vara miljöklassade.

Museets egna transportmedel

Det finns tjänstecyklar som anställda på museet kan låna under arbetstid. Den tjänstebil som finns är en miljöklassad bil.

​Minimerad miljöpåverkan

Genom att vi arbetar med att minska våra transporters påverkan på miljön så har vi chans att bidra till flera viktiga miljökvalitetsmål nås, däribland följande:

Miljökvalitetsmål:

Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

Miljökvalitetsmål:

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Bård med naturtema