Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Forskning om natur och miljö

Vi ökar kunskapen om naturen. Vi delar med oss av forskningsrön och vetenskaplig kunskap i publikationer och seminarier, men också genom museets publika utbud och skolverksamhet.

Forskningsverksamheten lägger grunden till vår kunskap om naturen genom att studera livets och jordens utvecklingshistoria. Den innefattar också tillämpat arbete inom ekologisk grundforskning och natur- och miljöområdet, bland annat:

Forskare och sillgrissleägg

På museet finns även Miljöprovbanken, världens äldsta samling av biologiskt material som kan användas för att analysera miljögifter. Den är central för museets övervakning av miljögifter i svensk fauna, och möjliggör studier av miljögifters halter och effekter över tid.

Mer om verksamheten på avdelningen för Forskning och samlingar.

Bidrag till nationella miljömål

Genom museets forskning har vi en positiv påverkan på miljön och vi bidrar till flera nationella miljökvalitetsmål.

Miljögiftsforskningen är ett viktigt bidrag till att minska risken för skador på växter och djur, nu och i framtiden. Därmed bidrar den till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

När vi berättar om arter, naturmiljöer och förändringar till följd av mänsklig påverkan, bidrar vi också till kunskap om hållbar utveckling. Det hjälper oss att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och växtliv.

Miljökvalitetsmål:

Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Miljökvalitetsmål:

Ett rikt djur- och växtliv

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

Vår artkunskap ger förståelse för de olika arternas livsbetingelser och hur de samverkar med miljön. Sedan 1999 har vi beskrivit uppemot 2 500 nya arter.

Bård med naturtema