Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Svenska sötvattensmollusker (snäckor och musslor)

En uppdaterad checklista med vetenskapliga och svenska namn

Inledning

De sötvattenslevande molluskerna omfattar i Sverige 85 arter: 53 snäckor och 32 musslor. Gruppen är betydelsefull genom arternas specifika miljökrav och känslighet för miljöförändringar (försurning, eutrofiering, förorening etcetera.).

Gruppen är dock svårtillgänglig genom att modern svensk bestämningslitteratur saknas och genom att artnamn och artuppfattningar varierat starkt över tiden. Förutom rena sötvattensarter har ett fåtal arter som har sin huvudsakliga hemvist i brackvatten och införda arter som etablerat reproducerande populationer i Sverige medtagits i listan.

Flat dammmussla

Flat dammussla. Teckning: Christine Hammar

För att 'popularisera' gruppen i faunavårds- och miljöövervakningssammanhang har jag givit arterna svenska trivialnamn. I möjligaste mån har jag här försökt bygga på den svenska namntradition som finns. En viktig källa har också varit trivialnamn använda i tysk litteratur. I huvudsak har jag använt namn med samma sufix inom släkten och / eller familjer men under namnet hättesnäckor sammanfattas icke besläktade arter.

Systematik, taxonomi och nomenklatur i följande listor följer senaste arbetsversionen av den officiella lista över land- och sötvattensmollusker - CLECOM (Check List of European COntinental Mollusca) - som är under förberedelse, ett arbete jag deltar i.

Listan presenteras i två versioner:

1) En förenklad, sammanfattande lista med enbart vetenskapliga och svenska namn, arternas rubinkoder och eventuella hotkategorier på senaste versionen av Rödlistan (2000).

2) En systematisk lista, inkluderande undersläkten och - i de fall arten bildar underarter - den i Sverige förekommande underarten, samt några viktigare synonymer.

Text: Ted von Proschwitz
Teckningar: Christine Hammar

Copyright © Ted von Proschwitz, Naturhistoriska Museet, Göteborg och Naturhistoriska Riksmuseet, 2001; kan fritt användas för akademiska och icke-kommersiella ändamål. Ange källa som: von Proschwitz, T. 2001. Svenska sötvattensmollusker (snäckor och musslor) - en uppdaterad checklista med vetenskapliga och svenska namn. World Wide Web elektronisk publikation; Naturhistoriska riksmuseet.