Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lars Hedenäs

Förste intendent

Botanik

Strävan efter att bevara den biologiska mångfalden driver

Lars Hedenäs forskar på mossor. Han valde forskaryrket av nyfikenhet och för att få undersöka och upptäcka sådant som ingen annan visste. I botten ligger en strävan att bevara den biologiska mångfalden.

Noggrann, effektiv, rättvis – så beskriver Lars Hedenäs sig själv. Han började arbeta på Naturhistoriska riksmuseet därför att museet är en av få platser i landet där man kan bedriva den typ av forskning han håller på med. Det vill säga bladmossor, släktskap, diversitet, genetisk variation, evolution och fylogeografi. Det sistnämna är studiet av historiska processer som kan vara orsak till nuvarande geografiskt utbredningsmönster, men även cykliska förflyttningar, för arter eller grupper av arter.

Fynd med 165 miljoner år gammal förklaring

Den största överraskningen hittills, mötte Lars Hedenäs i ett så kallat fattigkärr, ett kärr som är fattigt på mineraler i vattnet eller marken:

– Projektet handlade egentligen om ursprung och genetisk diversitet hos mossan Scorpidium cossonii i kalkade fattigkärr. Gruppen som studerade detta upptäckte till vår förvåning att några exemplar av den studerade arten hade fått en eller i ett fall två plastidgener (en plastid är en cellorganell som kan utföra fotosyntes) från en art vars utvecklingslinje skilde sig åt från den studerade artens för 165 miljoner år sedan! 

–Det visade sig vara det första säkra exemplet på horisontell genöverföring mellan plastider hos olika arter av gröna landväxter.

Forskningsområdet har bjudit på många minnesvärda upplevelser

–Ett projekt jag gärna tänker tillbaka på handlade om huruvida det finns nordliga genetiska varianter av vitt utbredda mossarter, eftersom sådana nordliga varianter skulle kunna vara speciellt känsliga för den pågående klimatförändringen.

–Projektet innebar såväl trevligt fältarbete i flera områden i norra Sverige, som många intressanta resultat, inklusive att vi har fler arter än vi tror. Speciellt i våra fjäll, säger Lars Hedenäs.

Kunskap för bevarande

–Mitt mål är bättre förståelse för hur den biologiska mångfalden ser ut på olika nivåer, under senare år har jag fokuserat på variation inom och mellan närstående arter. En förhoppning är att denna kunskap ska vara av värde för att bevara mångfalden på ett rationellt sätt.

Kontaktuppgifter

Lars Hedenäs

Förste intendent

Botanik

Lars Hedenäslars.hedenas@nrm.se

Projekt där Lars Hedenäs medverkar:

From intraspecific diversity to hidden species diversity among mosses

Genetic diversity is an exciting research field today, because genetic variation is fundamental to understand and conserve species diversity. Genetic

Från genetisk diversitet till dold artdiversitet bland bladmossor

Genetisk diversitet är ett spännande forskningsområde idag, eftersom den genetiska variationen är fundamental för att förstå och bevara mångfalden av

Med hjälp av mossor undersöker vi olösta frågor inom växters fortplantningsbiologi

Växterna har utvecklat en otrolig variation av fortplantningsstrategier, en variation som påverkar arternas utbredningar, dynamik och genetik . Mossor