Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bild: Korvskorpionmossa (Dreapnocladus turgesescens) är skildkönad; till höger en närbild av hanorgan. Fotograf: Irene Bisang (höger), Lars Hedenäs (vänster).

Med hjälp av mossor undersöker vi olösta frågor inom växters fortplantningsbiologi

Växterna har utvecklat en otrolig variation av fortplantningsstrategier, en variation som påverkar arternas utbredningar, dynamik och genetik. Mossor –bladmossor, levermossor och nålfruktmossor – är små gröna växter och bildar en egen utvecklingslinje, med unika egenskaper som skiljer sig från andra landväxter. Att undersöka deras fortplantning är därför inte bara spännande i sig, utan utgör ett viktigt komplement till olika teorier om växternas reproduktionsbiologi. Hittills baseras dessa teorier främst på blomväxter.

Forskningsområden: Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar

Forskningsområden: Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar

Projektbeskrivning

Projektperiod: Pågående
Medverkande enheter vid museet: Enheten för botanik, Enheten för bioinformatik och genetik.

Inom denna långsiktiga forskningslinje studerar vi olika aspekter kring mossors fortplantningsbiologi, inklusive diasporbanker, dvärghannar, könskvoter och förutsättningar för sexuell fortplantning. Mossornas fortplantningsbiologi skiljer sig från fröväxternas bland annat genom att de sprids med sporer, att de ofta reproducerar sig klonalt i stället för sexuellt och genom att en mycket större andel av arterna har skilda hon- och hanplantor. Vi använder olika system och upplägg för att reda ut hur reproduktiva egenskaper och fortplantningssätt varierar mellan och inom arter, hur de påverkas av miljöfaktorer, hur de evolverar, och om de reproduktiva egenskaperna är associerade med den genetiska variationen inom arter.

För närvarande fokuserar vi på fördelning av han- och honplantor (könskvoter) i nordliga tempererade områden, och har valt tre våtmarksmossor som studieobjekt. Vi har utvecklat en molekylär markör som gör att vi kan könsbestämma även individer utan könsorgan. Därmed kan vi undersöka vad som påverkar könskvoten i olika stadier av mossornas livscykel. Vi har visat att könskvoten är balanserad vid sporgroningen, vilket stämmer överens med teorin som baseras på att mossor har könskromosomer. Detta står i kontrast till att det oftast är fler honor i etablerade populationerna. Dessutom skiljer sig könskvoter och andelen med framgångsrik sexuell fortplantning ofta mellan regioner och påverkas av miljöfaktorer. Effekterna beror emellertid på geografisk skala och variationsmönstren skiljer sig mellan arter. och beror på arternas olika fortplantningsbiologi, exempelvis på vilket sätt nya individer rekryteras. Vi undersöker för närvarande a), bakomliggande faktorer som kan förklara de observerade mönstren, såsom arternas biologi, miljöfaktorer, och historiska faktorer, och b), hur dessa mönster påverkar den genetiska differentieringen inom de studerade arterna. Vi planerar att inkludera flera arter med olika livslängd och att använda genomik för att öka detaljeringsgrad i den genetiska informationen.

Utvalda publikationer

Utvalda nyare publikationer:

  • dos Santos, W., Pôrto, K., Bordin,J. Pinheiro, F. & Bisang, I. (2023). The spatial arrangement of sexes is related to reproductive allocation in mosses: a comparative study of reproductive allocation in three different monoicous sexual systems. Annals of Botany 131: 885-896. doi: 10.1093/aob/mcad052
  • Bisang, I., Ehrlén, J. & Hedenäs, L. (2023). Life history characteristics and historical factors are important to explain regional variation in reproductive traits and genetic diversity in perennial mosses. Annals of Botany 132: 29-42. doi:10.1093/aob/mcad045
  • Bisang, I. & Hedenäs, L. (2022). Agricultural management, bedrock, and vulnerability of sexual reproduction to climate change affect the occurrence of a European near-endemic moss. Bryophyte Diversity and Evolution 45 (1), ss. 176–187. doi: 10.11646/bde.45.1.11
  • Hedenäs, L., Hylander, K., Lönnell, N. & Bisang, I. (2021). Genetic variation and reproductive patterns in wetland mosses suggest efficient initial colonization of disturbed sites. Ecology and Evolution 11, ss. 15846–15859. doi: 10.1002/ece3.8255

För ytterligare publikationer, se Research Gate Länk till annan webbplats.

Projektmedlemmar

Externa medverkande

Vi samarbetar med forskare som har olika kompetens för att belysa de frågor vi arbetar med. Dessa forskare finns vid flera institutioner i olika länder. Aktuella samarbetspartner är

Projektledare

Irene Bisang

Forskare

Botanik

Epost-ikon irene.bisang@nrm.se

Projektdeltagare

Lars Hedenäs

Förste intendent

Botanik

Epost-ikon lars.hedenas@nrm.se

Forskningsområden: Botanik

Forskningsämnen: Biodiversitet, Mossor & lavar

Innehållsansvarig: Lisa Sundström