Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om Herbariet

Herbariet har flera delsamlingar, där de viktigaste är mossherbariet, svamp- och lavsamlingen (fungarium), algsamlingen och de två kärlväxtherbarierna (internationella och nordiska herbarierna).

Om Herbariet

Herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet, som förkortas "S", har flera delsamlingar där de viktigaste är de två kärlväxtherbarierna (internationella och nordiska herbarierna), mossherbariet, svamp- och lavsamlingen (fungarium) och algsamlingen.

Dessutom har herbariet några mindre delsamlingar, bland annat en samling med palynologiska preparat (pollen och sporer), mikroskopiska alger samt den historiskt mycket viktiga linneanska samlingen med drygt 4 500 föremål. Herbarium S har också en av de större internationella samlingarna med namnbärande typexemplar, med mer än 110 000 typer.

Information om registrerade föremål vid alla samlingar, med undantag för bakteriesamlingen och mikroalgerna (inklusive råprover), finns sökbara i vår föremålsdatabas, herbariedatabasen Länk till annan webbplats..

Allmänt

De botaniska och mykologiska samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från år 1739. Samlingarna har under åren växt genom insamling, byten och förvärv till mer än 4,4 miljoner föremål som representerar nästan 290 000 arter från hela världen.

Alger

Algsamlingen består av cirka 6 500 arter (inklusive cyanobakterier, tidigare kallade blågrönalger) och 94 000 föremål. Några av de viktigaste insamlarna är Per Teodor Cleve, Astrid Cleve von Euler, Frans Kjellman och Carl Skottsberg.

Bakterier

Bakteriesamlingen är en av våra minsta samlingar med 72 föremål insamlade mellan 1827 och 1932. Av historiska och praktiska skäl ligger cyanobakterierna (blågrönalgerna) inordnade i algsamlingen.

Kärlväxter

Kärlväxterna, som omfattar ormbunkar, lummerväxter, barrträd samt blomväxter, är ordnade i två herbarier: Internationella och Nordiska herbariet. Totalt har vi exemplar från mer än 150 000 kärlväxtarter.

Internationella kärlväxter

Internationella kärlväxtherbariet har omkring 1,5 miljoner växter från stora delar av världen. I samlingen finns vetenskapligt viktiga samlingar som tillhört framstående botanister som Erik Asplund, Johann Franz Drège, Christian Friedrich Ecklon, Erik L. Ekman, Eric Hultén, Friedrich Wilhelm Klatt, Johann Georg Christian Lehmann, Carl A. M. Lindman, Christian Luerssen, Gustaf A. Malme, Bertil Nordenstam, Anders Fredrik Regnell, Otto Wilhelm Sonder, Benkt Sparre, Olof P. Swartz och Karl Zeyher. Dessutom finns historiskt material som samlats av Linnélärjungar som Pehr Osbeck, Anders Sparrman och Carl Peter Thunberg.

Nordiska herbariet

I det nordiska herbariet finns mer än 1 miljon kärlväxter insamlade från Norden, främst Sverige. Materialet i detta herbarium har samlats in på många olika platser i landet, vilket gör att den naturliga variationen inom olika arter kan belysas genom studier av samlingarna. Dessutom kan man få en uppfattning om arternas utbredning i äldre tid som kan jämföras med dagens, som till exempel kartläggs av olika landskapsfloraprojekt.

Även som kulturhistorisk kunskapskälla är samlingarna betydelsefulla eftersom de innehåller växter som insamlats av Lars Levi Laestadius, Pehr Osbeck, Sten Selander och flera andra berömda personer.

Lavar

Naturhistoriska riksmuseets samlingar omfattar ca 9 000 arter och 300 000 föremål av lavar. Några kända insamlare är Sten Ahlner, Torsten Hasselrot, Gustaf O. A. Malme, Rolf Santesson och Anders Tehler. Herbariet förvaltar även viktiga historiska samlingar av bland annat Olof Swartz och Erik Acharius.

Linnéherbariet

Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm består av drygt 4 500 herbarieark av vilka flera är typmaterial utvalda av olika experter.

Flera exemplar skänktes av Linné till hans lärjungar och ett stort antal av dessa hamnade så småningom i Kungliga Vetenskapsakademiens samlingar, som senare blev grunden till Naturhistoriska riksmuseet.

Den största delen av Carl von Linnés egen herbariesamling finns idag hos The Linnean Society of London Länk till annan webbplats.,

Mossor

Mossamlingen består av cirka 90 000 arter och 720 000 föremål. Viktiga insamlare är Per Dusén, Lars Hedenäs, Conrad Kindberg, Johann Georg Christian Lehmann, Karl Müller (Friburg), Herman Persson, Georg Roth, Olof Swartz och Johan Ångström.

Palynologiska samlingen

Palynologiska laboratoriet grundades 1948 med Gunnar Erdtman som dess förste ledare. Samlingarna med mer än 25 000 preparat tillhör numera herbariet, medan pollenverksamheten finns vid Natur- och miljöövervakning.

Svampar

Svampsamlingen, fungariet, består av ca 32 000 arter och 370 000 föremål. Hit hör inte de licheniserade (lavbildande) svamparna som förvaras i en egen samling (se ovan). Viktiga insamlare är Giacomo Bresadola, Paul Dietel, Paul Hennings, Nils Lundqvist, Heinrich Rehm, Lars Romell samt Paul och Hans Sydow (före 1919).

Sidan uppdaterad: