Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2011

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser under 2011.
RemissFrån RemissvarDatum
Yttrande biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem mossorNaturvårdsverketDnr 50-811/2011PDF2011-12-05
Yttrande samrådsremiss om avsiktsförklaring för rodenticiderKEMIDnr 50-785/2011PDF2011-12-05
Yttrande förslag till mätbara mål för friluftslivetNaturvårdsverketDnr 50741/2011PDF2011-11-30
Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitikenMiljödepartementetDnr 50-787/2011PDF2011-11-29
Yttrande över revision av nationell fågelövervakningNaturvårdsverketDnr 50-693/2011PDF2011-11-07
Redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatusMiljödepartementetDnr 50-513/2011PDF2011-10-21
Yttrande över Milömålsberedningens delbetänkande Etappmål i miljömålssystemetMiljödepartementetDnr 50-423/2011PDF2011-09-29
Yttrande över förslag till kompensationsåtgärder vid utsättning av varg m.m.MiljödepartementetDnr 50-428/2011PDF2011-09-12
Yttrande över rovdjursutredningens delbetänkande Rovdjurens bevarandestatus (SOU 2011:37).MiljödepartementetDnr: 50-394/2011PDF2011-08-24
Yttrande över Miljödepartementets remiss gällande förslag om ändringar i artskyddsförordningen (2007:845) (Dnr M2011/1674/R)MiljödepartementetDnr 50237/2011PDF2011-06-10
Yttrande ang Betänkandet SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenterSocialdepartementetDnr 10-339/2011PDF2011-05-30