Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Remissvar 2009

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser.

RemissFrån RemissvarDatum
Förslag till uppföljning av skyddade områden i Sverige - Rapport med riktlinjer för uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå.NaturvårdsverketYttrande Dnr 50-700/2009PDF2009-12-16
Förslag till nya riktlinjer för upprättande och användning av bevarandemål för naturtyper i naturreservat och Natura 2000-områden.NaturvårdsverketYttrande Dnr 50-699/2009PDF2009-12-16
Remiss av Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) – utställningsförslag (RTN 2008-0372)Stockholms läns landstingYttrande Dnr 10-454/2009PDF2009-10-30
Förslag och miljökonsekvens- beskrivning gällande utställningsförslag från maj 2009 för Stockholms översiktsplanStockholms stadsbyggnadskontorYttrande Dnr 10-372/2009PDF2009-09-21
Förslag till nytt åtgärdsprogram för bevarande av klockgroda och dess livsmiljöerLänsstyrelsen i Skåne länYttrande Dnr 50-240/2009PDF2009-06-25
Kartläggning av hanteringen av det immateriella kulturarvetInstitutet för språk och folkminnenYttrande Dnr 50-301/2009PDF2009-06-10
Förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionenKulturdepartementetYttrande Dnr 10-166/2009PDF2009-06-08
Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15)KulturdepartementetYttrande Dnr 10-114/2009PDF2009-05-19
Betänkande av kulturutredningen (SOU 2009:16)KulturdepartementetYttrande Dnr 10-194/2009PDF2009-05-18
Förvaltningskommitténs slutbetänkande Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118).FinansdepartementetYttrande Dnr 10-83/2009PDF2009-04-24
Förslag till åtgärdsprogram för bevarande och förvaltning av vikare.Länsstyrelsen i VästerbottenYttrande Dnr 50-1/2009PDF2009-03-30
Förslag till handledning för hantering av oljeskadade uttrar.Länsstyrelsen i Jönköpings länYttrande Dnr 50-232/2009PDF2009-03-26
Förslag till åtgärdsprogram för smal dammsnäcka.Länsstyrelsen i Jönköpings länYttrande 50-68/2009PDF2009-03-24
Redovisning av tre regeringsuppdrag rörande förvaltning av rovdjur.NaturvårdsverketYttrande Dnr 50-102/2009PDF2009-03-23
Förslag till åtgärdsprogram för hårig skrovellav.Länsstyrelsen i Jämtlands länYttrande Dnr 50-127/2009PDF2009-03-02
Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper samt EU-kommissionens meddelande KOM (2008) 789 om en EU-strategi för invasiva arter.MiljödepartementetYttrande Dnr 50-9/2009 (Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper)PDF2009-02-25
Se ovan.Se ovan.Yttrande Dnr 50-9/2009 (KOM)PDF2009-02-11
Samrådsförslag till ny översiktsplan för Stockholm.Stockholms stadsbyggnadskontorYttrande Dnr 10-744/2008PDF2009-01-12