Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Samarbeten och sponsorskap

Vi samarbetar med en rad olika organisationer både i Sverige och interationellt. Du som delar vår vision kan kontakta oss för att bli sponsor.

Samverkansparter

Naturhistoriska riksmuseet samverkar med en rad olika organisationer i olika former. Här hittar du några exempel.

CMS – Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för de 13 centrala museernas högsta chefer. Samarbetsrådet bildades 1997.

Skadedjursgruppen PRE‑MAL

Pest Research and Education – Museums Archives and Libraries är en svensk arbetsgrupp som består av specialister i entomologi, yrkesmedicin och konservering av olika material.

Gruppen arbetar med forskning och undervisning om skadedjursbekämpning i museer och andra institutioner med kultur- och naturhistoriska samlingar. Sekretariatet för PRE-MAL finns hos Riksantikvarieämbetet.

PRE‑MAL – raa.se Länk till annan webbplats.

Riksmusei Vänner

Ideella föreningen Riksmusei Vänner har syftet att stödja Naturhistoriska riksmuseet ekonomiskt och verka till gagn för det.

Föreningen bildades 1925 och bidrar idag aktivt till museets verksamhet genom att dela ut stipendier till personer verksamma vid museet och genom att hjälpa till med inköp av utställningsföremål och forskningsutrustning.

Det här får du som medlem

Som medlem får du:

  • Glädjen att ge ditt stöd åt en av landets ledande institutioner för forskning och information om natur och miljö.
  • Rabatt på entréavgiften (från 1/1 2023) – du betalar 70 kr (fullt pris 140 kr).
  • Rabatt på museets årskort (från 1/1 2023) – du betalar 200 kr (fullt pris 300 kr).
  • Inbjudan till specialutställningar.
  • Inbjudan till föredrag.
  • Inbjudan till visningar på museet bakom kulisserna, där du också får träffa museets forskare och andra naturintresserade.
  • Inbjudan till utflykter och resor under sakkunnig ledning.
  • Möjlighet att hyra någon av föreningens stugor vid havet på Björkö.

Samarbetsprojekt

Forskningsavdelningen samarbetar i flera internationella projekt, det här är ett urval.

GBIF och Svensk biodiversitetsatlas

Global Biodiversity Information Facility har sedan starten 2001 skapat en internationell forskningsinfrastruktur i syfte att göra den stora mängd data om världens biologiska mångfald som finns samlad i naturhistoriska museer, bibliotek och databanker världen över fritt tillgänglig via Internet för användning och återanvändning av forskare, myndigheter och allmänheten.

Ett stort antal länder och organisationer deltar i det nätverk vars svenska nationella nod (GBIF-Sweden) är placerad vid Naturhistoriska riksmuseet. Här sker såväl dataaggregering som systemutveckling för presentation och analys i samverkan med kolleger världen över.

GBIF – läs mer om vår infrastruktur

GBIF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Från och med 2018 så ingår den svenska GBIF-noden tillsammans med en rad andra aktiviteter i en ny nationell forskningsinfrastruktur vid namn Svensk biodiversitetsatlas.

Svensk biodiversitetsatlas – läs mer om vår infrastruktur

GEO BON

Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network har bildats för att skapa underlag för kloka beslut kring människans nyttjande av naturen och naturresurserna.

Genom att ge tillgång till koordinerad information om biologiska observationsdata, och för att bygga verktyg för analys av denna informationsmängd kan GEO BON bidra till sund värdering av ekosystemtjänster och s. k. Essential Biodiversity Valuers (EBVs) som skall tjäna beslutsfattare som hanterar frågor som rör världens biologiska mångfald och människans relation till denna.

Den svenska GBIF-noden har rollen av observatör inom GEO BON med sikte på att bidra med information ur svenska datakällor.

GEO BONs webbplats Länk till annan webbplats.

UNEP

Naturhistoriska riksmuseet representerar landet inom FN:s miljöpanel United Nations Environmental Programme (UNEP). UNEP producerar med jämna intervall rapporter om miljötillståndet i världen.

UNEP:s publikationer Länk till annan webbplats.

DiSSCo

DiSSCo är ett initiativ för att skapa en ny pan-europeisk forskningsinfrastrukturs som stöds av mer än 110 naturhistoriska institutioner från 21 europeiska länder. Initiativet bygger på CETAF, det europeiska nätverket för samlingsbaserade institutioner, och utvidgar de samarbeten som har etablerats under de 13 år som SYNTHESYS projektet har pågått

DiSSCo:s visionär att mobilisera, förena och leverera bio- och geodiversitetsinformation som hämtas från naturvetenskapliga samlingar för användning av forskare och övriga delar av samhället. Samlingsdata bidrar till att lösa vetenskapliga frågor, att stödja innovationer och att hantera samhälleliga utmaningar.

DiSSCo:s webbplats Länk till annan webbplats.

CETAF:s webbplats Länk till annan webbplats.

SYNTHESYS Länk till annan webbplats.

FishBase

FishBase är en fritt tillgänglig databas som tillhandahåller information alla världens fiskar, mer än 33 000 arter.

Fishbase utvecklas och underhålls genom ett världsomspännande tvärvetenskapligt samarbete mellan tolv museer och forskningscentra, däribland Naturhistoriska riksmuseet. I FishBase finns fakta för praktiskt taget varje för vetenskapen känd fiskart, mer än 50 000 bilder, utbredningskartor, analysverktyg och mycket mer.

FishBase – läs mer om vår infrastruktur

Sök i FishBase Länk till annan webbplats.

NordSIMS-Vegacenter

NordSIMS-Vegacenter är en forskningsinfrastruktur för mikroanalys som finansieras av Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsrådet. Infrastrukturen har även många internationella besökare.

NordSIMS-Vegacenter på museet

Euraxess - Researchers in Motion

Euraxess portalen länkar till 200 servicecentra i 35 europeiska länder. Du hittar information om forskningsmöjligheter och hur det är att leva i detta land.

EURAXESS Sweden Länk till annan webbplats.

EURAXESS Europe Länk till annan webbplats.

EURAXESS på Facebook Länk till annan webbplats.

CETAF

Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF) är en intresseorganisation för stora europeiska naturhistoriska museer och botaniska trädgårdar.

CETAF består av representanter för mer än 70 vetenskapliga institutioner i 23 europeiska länder och museet bidrar aktivt till dess verksamhet. CETAF arbetar för att bevara, tillgängliggöra och underlätta utnyttjande av naturhistoriska samlingar som forskningsresurs. Organisationen har också initierat flera stora EU-finansierade projekt och nätverk, däribland SYNTHESYS.

CETAF:s webbplats Länk till annan webbplats.

SYNTHESYS Länk till annan webbplats.

Sponsring

Att vara sponsor till Naturhistoriska riksmuseet innebär att man delar tanken bakom vår vision om att öka människors kunskap om naturen och dess mångfald. Att genom förståelse och kunskap få fler att göra medvetna val som på sikt ger en hållbar utveckling för människan och hennes omgivning.

Alla vill naturligtvis ställa upp och verka för en bättre framtid, det är ingen tvekan om det. Men sätten att påverka är många och att välja är inte lätt.

Vi på Naturhistoriska riksmuseet har under lång tid delat med oss av våra kunskaper om människan och jorden på ett intressant sätt och i spännande miljöer.

Det vi berättar har betydelse

Vi har varje år runt 600 000 besökare på museet och många miljoner fler på våra digitala besöksplatser. Hälften av alla är barn och ungdomar, gemensamt för dessa människor är att de har ett stort förtroende för oss och det vi berättar.

Vi vet att det vi säger har betydelse både för samhället och för enskilda individer. Vi vet också att grunden för allt lärande bygger på lust och nyfikenhet. Därför anstränger vi oss för att våra besökare, oavsett var de finner oss, ska känna glädje och förväntan inför mötet.

Om du delar vår vision

De rättigheter vi erbjuder sponsorer är unika och bygger på denna positiva kontakt med besökarna.

Vi vill ge våra sponsorer möjligheten att aktivera sina rättigheter på ett sätt som ökar våra besökares glädje och tilltro, inte bara till oss och våra sponsorer, utan också till en hållbar framtid för oss alla.

Rättigheter och aktivering i samband med sponsring

Med sponsorrättighet menar vi en unik företeelse som utgör en möjlighet för en utomstående att tillsammans med eller med stöd av oss kommunicera ett budskap till en mottagare.

När en rättighet värderas och prissätts kan den säljas och kommer hos köparen att representera ett sponsringsåtagande.

Hos sponsorn måste rättigheten kompletteras med aktivering för att uppnå den av sponsorn önskade effekten av åtagandet. Vilken den effekten är kan variera stort beroende på sponsor. Det är viktigt att NRM som rättighetsinnehavare och med den kännedom vi har om våra besökare och deras behov är delaktiga och hjälper sponsorn att hitta en aktivering som är lämplig.

Aktivering kan bland annat ske genom att sponsorn själv formar ett budskap som kommuniceras med den tänkta målgruppen genom några av våra möjliga kanaler. Det kan också ske genom att sponsorn och Naturhistoriska riksmuseet skapar ett gemensamt budskap där vi använder flera kanaler för att nå spridning.

Söker du sponsor?

Naturhistoriska riksmuseet sponsrar inte andra verksamheter.

Kontakt om sponsring

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld | Kommunikationschef

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Catharina Hammarskiöld