Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En utter i vatten.

Övervakning av miljögifter i svensk miljö

Syftet med övervakningen är att studera halter samt långsiktiga effekter av miljögifter i den akvatiska miljön.

Fotograf: Anna Ros, NRM.

Problemet med miljögifter

Miljögifter är ämnen som har en negativ inverkan på miljön. De kan bland annat:

 • Påverkar reproduktionen hos djur negativ
 • Leda till nedsatt immunförsvar
 • Ge skador på inre organ och skelett.

Många miljögifter ökar i koncentration högre upp i näringskedjan, något som kallas för biomagnifikation. Detta sker eftersom att organismer inte kan bryta ner och göra sig av med dessa ämnen.

För varje led i näringskedjan upp till toppredatorerna, som är högst upp i näringskjedjan, ökar mängden miljögifter.

Kombination av insatser

Inventering, obduktion, provtagning och miljögiftsanalys är fyra insatser som forskarna använder för att följa utvecklingen hos olika djurarter. Detta görs för att:

 • Se hur höga halterna i olika organismer är
 • Upptäcka förändringar över tid
 • Se vilken påverkan miljögifterna har på populationer av vissa arter

Inventering

Varje år inventeras populationerna av de tre sälarterna som finns i våra vatten för att följa upp utveckling av abundans och utbredning av populationer.

Antalet havsörnar inventeras varje år och man räknar då:

 • Antal par
 • Lyckade häckningsförsök
 • Kullstorlek
 • Antal ungar

Obduktion och provtagning

Bifångade sälar och inre organ från sälar som skjutits vid jakt skickas in till museet och obduceras för att hitta eventuella sjukliga förändringar som eventuellt kan relateras till miljögifter. Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) obduceras och provtas bifångade och strandade tumlare samt strandade sälar.

Vävnadsprover från varje individ av säl och tumlare, sparas i Miljöprovbanken. Även vävnadsprover och fjädrar från döda, insamlade havsörnar sparas på detta sätt.

Att material sparas i Miljöprovbanken möjliggör analyser av miljögifter i nutid, men även framtida analyser på material insamlat bakåt i tiden.

Miljögiftsanalyser

Utöver prover från säl och havsörn samlas det varje år in fisk, ägg som inte kläckts och musslor för miljögiftsanalyser inom övervakningsprogrammen:

Övervakning av miljögifter i limniska fiskarter.

Övervakning av miljögifter i marin biota.

Miljömål

Denna del av miljöövervakningen har relevans för de nationella miljökvalitetsmålen:

 • Giftfrimiljö
 • Hav i balans
 • Levande kust och skärgård
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Ett rikt växt- och djurliv

Rapportera djur

Om du hittar en död säl eller tumlare finns mer information om hur du går till väga under Rapportera djur.

Om du hittar en död havsörn ska du kontakta polisen. Havsörnen tillhör statens vilt och ska samlas in för att skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Sidan uppdaterad: