Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Foto: Eva Kylberg

Övervakning av miljögifter i marin biota

Resultaten från övervakningen av miljögifter i marin biota ger underlag för studier av förändringar i belastningen av miljögifter, både nationellt och internationellt.

Programområden

Den nationella miljöövervakningen, som görs på uppdrag av Naturvårdsverket, är uppdelad i ett antal programområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som i sin tur är uppdelade i olika delprogram. Gruppen för Miljögifter arbetar inom två av dessa programområden; Kust och Hav samt Sötvatten.

Kust och Hav

Syftet med programområdet Kust och Hav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är att få underlag till beskrivningar av tillståndet och förändringar i den marina miljön. Data som tas fram inom programområdet används för rapportering internationellt och för att följa upp de svenska miljökvalitetsmålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Delprogrammet ”Metaller och Organiska Miljögifter i Marin Biota” som gruppen Miljögifter ansvarar för är en del av programområdet Kust och Hav.

Delprogram drivs av Naturhistoriska

Miljöövervakningsprogrammet för kust och hav drivs av Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för delprogrammet Metaller och organiska miljögifter i biota.

Syftet med delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i biota” (programområde Kust och Hav Länk till annan webbplats.) är att övervaka miljögifter i biota (växt- och djurlivet inom en region) i Sveriges marina miljö.

Hur går det till?

Varje år samlas det in fisk, musslor och fågelägg från 27 områden längs Sveriges kust för analys av metaller och organiska miljögifter. Delprogrammet omfattar lokaler i Bottniska viken, egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Material som samlas in är fyra fiskarter (strömming/sill, abborre, torsk, tånglake), blåmussla samt ägg från tre fågelarter (sillgrissla, strandskata och fisktärna). Materialet bereds för analyser av metaller och organiska miljögifter eller för att sparas i den svenska miljöprovbanken.

Ett av huvudsyftena med övervakningsprogrammet är tidsseriestudier av miljögifter för att utvärdera utvecklingen av bakgrundsbelastning men även att titta på geografiska skillnader, skillnader mellan arter samt att bidra med referensvärden till regionala och lokala övervakningsprogram. Resultaten av övervakningen publiceras i en årlig rapport Länk till annan webbplats..

Nationell och internationell användning av datan

Data används också för internationella gemensamma utvärderingar inom Helcom Länk till annan webbplats. och Ospar Länk till annan webbplats.. Materialet som samlas in kan även användas till att kartlägga nya miljögifter.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Länk till annan webbplats. och Hav i balans samt levande kust och skärgård Länk till annan webbplats. och data används för internationell rapportering enligt havsmiljödirektivet Länk till annan webbplats. och vattendirektivet Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad: