Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Övervakning av miljögifter i limniska fiskarter

Övervakningen bidrar med underlag för studier av förändringar i belastningen av miljögifter, samt att kontrollera att införda åtgärder ger minskade utsläpp.

Programområden

Den nationella miljöövervakningen, som görs på uppdrag av Naturvårdsverket, är uppdelad i ett antal programområden Länk till annan webbplats., som i sin tur är uppdelade i olika delprogram. Gruppen för Miljögifter arbetar inom två av dessa programområden; Sötvatten samt Kust och Hav.

Sötvatten

Syftet med programområdet Sötvatten Länk till annan webbplats. är att ge en bild av tillståndet i Sveriges sötvatten, men även för att upptäcka förändringar i dessa miljöer. Underlaget som tas fram används till att bedöma status och storskalig påverkan hos sjöar, vattendrag och grundvatten.

Delprogrammet ”Provbankning samt analys av metaller och organiska miljögifter i limniska fiskarter” som gruppen Miljögifter ansvarar för är en del av programområdet Sötvatten.

Övervakning av miljögifter i Sveriges sötvatten

Syftet med delprogrammet ”Provbankning samt analys av metaller och organiska miljögifter i limniska fiskarter” (programområde Sötvatten Länk till annan webbplats.) är att övervaka miljögifter i Sveriges sötvatten.

Fångst och analys

Inom delprogrammet samlas det varje år in abborre, röding och gädda från ett trettiotal opåverkade sjöar spridda över Sverige från norr till söder. Materialet bereds för analyser av metaller och organiska miljögifter eller för att sparas i den svenska miljöprovbanken.

Årliga rapport om miljögifters utveckling

Ett av huvudsyftena med övervakningsprogrammet är tidsseriestudier av miljögifter för att utvärdera utvecklingen av bakgrundsbelastning men även att titta på geografiska skillnader samt att bidra med referensvärden till regionala och lokala övervakningsprogram.

Resultaten av övervakningen publiceras i en årlig rapport. Länk till annan webbplats. Data används även för att kontrollera om åtgärder som införts för att minska utsläpp har haft önskad effekt. Materialet som samlas in kan även användas till att kartlägga nya miljögifter.

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö Länk till annan webbplats. och Levande sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad: