Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

TANGO

Projektet utnyttjar en unik möjlighet att undersöka effekterna av en farleds placering, på bullernivåerna i området och dess inverkan på tumlares förekomst och födosöksbeteende.

Karta över studieområdet visar sträckningen för den gamla och den nya farleden, samt stationerna med tumlarklickdetektorer (C-POD:ar) och inspelningsutrustning för undervattensljud.

Karta över studieområdet visar sträckningen för den gamla och den nya farleden, samt stationerna med tumlarklickdetektorer (C-POD:ar) och inspelningsutrustning för undervattensljud.

Sammanfattning

Undervattensbuller från sjöfarten är den dominerande källan till buller i världshaven och ett välkänt hot mot marina däggdjur. Fartygsbuller kan påverka marina däggdjur på många olika sätt, till exempel orsaka beteendestörningar, påverka habitatanvändningen, eller maska viktiga signaler såsom tumlares kommunikation eller viktiga ljud från omgivningen. Det är dock ofta svårt att skilja effekterna av fartygsbuller från andra faktorer som livsmiljöer, klimatförändringar eller andra former av störningar.

Under 2020 ändrades sträckningen av en större farled i Kattegatt för att öka sjösäkerheten. Inom projektet "Rerouting shipping lanes in the Kattegat – effects on soundscape and ecosystem" (TANGO) utnyttjas denna unika möjlighet att undersöka effekterna av en farledsomläggning. Syftet med projektet är att undersöka effekter av farledens placering på bullernivåerna i området samt dess inverkan på tumlares förekomst och beteende.

Inom projektet mäts ljudnivåerna och tumlare registreras akustiskt i ett år före och i ett år efter farledsomläggningen. Data från dessa två perioder analyseras för att undersöka hur farledsomläggningen och det förändrade ljudlandskapet under vattnet påverkar tumlares förekomst och födosöksbeteende. Detta kan göra det möjligt att fastställa hur mycket fartygsbuller som tumlare tolererar, samt i vilken utsträckning viktiga beteenden som till exempel födosökning påverkas av fartygsbuller.

Datainsamlingen för projektet avslutades i juni 2021, projektet avslutades 2022, och en vetenskaplig publikation är under färdigställande.

Finansiering

I Sverige finansieras projektet av:

Trafikverketlänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)länk till annan webbplats

Nordiska ministerrådetlänk till annan webbplats

Projektdeltagare vid museet

Julia Carlström

Kylie Owen

Externa projektdeltagare

Århus universitetlänk till annan webbplats, Danmark

Totalförsvarets forskningsinstitutlänk till annan webbplats (FOI)