Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Övervakning av akvatiska toppkonsumenter

Säl och havsörn är toppkonsumenter, högst upp i den akvatiska näringskedjan. Vilket gör dem sårbara för miljögifter.

Att dessa arter är i toppen av den akvatiska näringskedjan gör dem  till mycket bra indikatorer för att övervaka effekter av gifter i miljön.

Syfte med övervakningen

Syftet med övervakningen är att titta på långsiktiga effekter av miljögifter i den akvatiska miljön. Detta görs genom att studera utvecklingen av havsörnans och sälarnas populationer, samt sälarnas hälsotillstånd.

Genom att koncentrationerna av miljögifterna ökar högre upp i näringskedjan. Kan man lättare upptäcka och mäta halterna av dem i säl och havsörn än hos djur som finns längre ned i näringskedjan. Miljögifter kan bland annat ge förändringa som påverkar förmågan att fortplanta sig, ge nedsatt immunförsvar och skador på inre organ, samt på skelettet.

Kombination av insatser

För att kunna kontrollera hur sälar och havsörnar mår och undersöka vilka halter av miljögifter som hittas i dem, kombineras flera insatser.

Inventering

Varje år inventeras populationerna av de olika sälarterna och för knubbsälen tittar man även på reproduktionsutfallet vid lokalerna i Östersjön.

Även antalet havsörnar inventeras varje år. Man räknar då

  • antal par
  • lyckade häckningsförsök
  • kullstorlek
  • antal ungar

Obduktion och provtagning

Strandade och bifångade sälar som kommer in till museet obduceras för att hitta eventuella förändringar som kan bero på miljögifter. Vävnadsprover från varje individ, sparas i Miljöprovbanken för att kunna användas i framtida forskningsprojekt och analyser.

Från döda, insamlade havsörnarn sparar vi vävnader och fjädrar i miljöprovbanken, för att kunna använda till olika miljögiftsanalyser.

Miljögiftsanalyser

Varje år genomförs även miljögiftsanalyser på insamlat material. Hos havsörnen analyseras rötägg, det vill säga ägg som inte har kläckts under häckningen. Blod från boungar som samlats in kan användas till miljögiftsanalyser samt genetik.

Hos sälarna är det olika typer av vävnadsprover som analyseras.

Läs mer

​Du hittar mer information på Naturvårdsverkets hemsida under delprogarm: Säl och havsörnlänk till annan webbplats.

Miljömål

Denna del miljöövervakningen har rellevans för de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Giftfrimiljö
  • Hav i balans
  • Levande kust och skrägård
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt växt- och djurliv

Om du hittar en död säl eller havsörn

På sidan Fynd av död säl hittar du information om vilka sälar vi på museet är intresserade av och vad du ska göra om du hittar en död säl.

Om du hittar en död havsörn ska du kontakta polisen. Havsörnen till hör statens vilt och ska samlas in för att skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).