Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Miljöforskning och -övervakning

På enheten arbetar vi med miljögifters effekter i miljön, fåglars flyttstrategier, förekomst av pollen, viltövervakning samt genetisk identifiering av biologiskt material.

Vi tar även emot rapporter om observationer av utter, tumlare och säl. Du kan också rapportera om återfynd av fågelring eller ringmärkt vild fågel.

Vår forskning

På enheten för miljöforskning och -övervakning studerar vi förändringar och störningar i miljön. Inom vårt arbetsområde drivs ett antal forskningsprojekt som du kan läsa mer om under
Vår forskning.

Centrum för genetisk identifiering - CGI

Centrum för genetisk identifiering är en uppdragsfinansierad verksamhet som erbjuder myndigheter och organisationer hjälp med att DNA-analysera biologiskt material.

Mer om CGI

Miljöprovbank och miljögifter

Enheten ansvarar för insamling och bankning av material till Miljöprovbanken, samt provberedning av biologiskt material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen. Vi studerar även populationer och hälsotillstånd hos bland annat säl och havsörn som är arter som kraftigt har påverkats av miljögifter. Du kan läsa mer om detta arbete på sidan Miljögiftsövervakning.

Pollenövervakning

Palynologi är läran om pollen och sporer. Inom detta område studerar man pollenkornens utveckling, strukturer och vävnadskemi. Man studerar även pollenkornens morfologiska karaktärer som är användbara inom växttaxonomin. Kunskap om förekomst och spridning av pollen i lufthavet ligger bakom de pollenprognoser för allergiker som ges under pågående pollensäsong. Om du vill veta mer om pollenrapporten eller pollen i allmänhet, klicka du på puffen i menyn till höger.

Ringmärkning

Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, samt handlägger rapporter om återfunna fågelringar och vilda fåglar som är ringmärkta, dock inte brevduvor.

Viltövervakning

Med start 2018 koordinerar Naturhistoriska riksmuseet inventeringen av brunbjörn, fjällräv och kungsörn på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rapportera djur, fågelring eller pod

Vi är intresserade av att få rapporter om säl, utter och tumlare. Under Rapportera djur hittar du mer information om hur du går till väga för att rapportera ditt fynd, samt om statens vilt dit bland annat utter och tumlare hör.

Upphittade fågelringar och ringmärkta fåglar är vi också intresserade av och vill gärna ha rapporter om dina fynd. Du rapporterar lättast ditt fynd eller observation under Rapportera ring.

I vårt arbete med tumlare i svenska vatten har tumlarklickdetektorer (= pods) sats ut för att räkna hur ofta tumlare förekommer på respektive plats. Har du hittat en pod på drift vill vi gärna få den tillbaka. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Rapportera pod.

Samlingar och databaser

Enhetens samlingar består av flera olika typer av föremål som till exempel frysta vävnadsprover från olika djurarter, stora mängder information om ringmärkta och återfunna fåglar. Via vår pollenfälla samlar vi in och sparar pollen.

Miljöprovbanken (MPB)

Den nationella miljöprovbanken som är belägen vid museet, innehåller biota insamlad sedan 60-talet fram till i dag. Om du är intresserad av lån från MPB för studier av miljögifter eller biodiversitet hittar du mer information under Lån ur Miljöprovbanken.

Palynologiska samlingar

De palynologiska samlingarna förvaltas av enheten för botanik vid museet. Du hittar mer information under Palynologiska samlingar.

Fågeldatabaser och arkiv

Dessa databaser och arkiv innehåller stora mängder information kring ringmärkta fåglar, återfynd i Sverige och andra länder samt kullstorlekar med mera.

Följande fågeldatabaser och arkiv finns:

  • Ringmärkning - innehåller uppgifter om ringmärkta fåglar.
  • Kullrapporter - innehåller information om bomärkta unga, samt uppgifter om kullens status.
  • Återfynd - uppgifter om återfunna ringar eller ringmärkta fåglar.
  • Utlandet - består av information om fåglar märkta i annat land, men som är återfunna i Sverige.

Om du har frågor om fågeldatabaserna och arkiven, är du välkommen att kontakta oss på: bird.ringing@nrm.se

Kontakt

Postadress

Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för miljöforskning och -övervakning
Box 50007
104 05 Stockholm

Telefon vx: 08-519 540 00

Enhetschef

Sebastian Kvistlänk till annan webbplats

Biträdande enhetschef

Per Ericson

Sekreterare

​Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare som arbetar vid enheten för miljöforskning och -övervakning.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en rapport om ett djur eller en fågelring skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive rapport samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring respektive rapporterat djur eller fågelring.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.

Text

Pollen

Se prognosen på pollenrapporten.se

pollenkorn

CGI

Centrum för genetisk
identifiering