Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tidpunkt för migmatiti-sering i östra Mellansverige

Åke Johansson

Projektet syftar till att klarlägga den detalje-rade magmatiska och metamorfa utvecklingen inom den Svecofenniska (Svecokarelska) berggrundsprovinsen i östra Mellansverige genom U-Pb-datering av zirkon med jonmikrosond.

Projektbeskrivning

Detta projektet utgör en fristående fortsättning på den studie av tidpunkt för migmatiseringen i den södra delen av den Svecokarelska orogenen, vilken utförts av M. Stephens och J. Andersson vid SGU, och anknyter också till liknande studier av deformation och metamorfos vid Forsmark, i Bergslagen och längre norrut runt Ljusdals-batholithen. Meningen är att med U-Pb-datering av zirkoner med jonsondsmetodik (NORDSIM) studera metamorfos-ålder i suprakrustala bergarter och associerade djupbergarter, vilka har påverkats av migmatisering, inom fyra områden i Uppland: (1) det tidigare undersökta Rimbo-området, (2) området runt Hedesunda-komplexet, och (3-4) det kraftigt migmatitiserade kustområdet omedelbart norr om Singö-zonen kring (3) Skutskär och (4) Forsmark. Metamorfosen i dessa områden kan sedan jämföras med den i mer högmetamorfa områden i norr (Ljusdals-batholiten i Hälsingland) och i söder (Södermanland, Östergötland och nordöstra Småland), där tecken på två metamorfa episoder (1,87-1,85 och 1,83-1,79 miljarder år) har påträffasts. I mer underordnad grad kan projektet även ge information om materialets provenans och den maximala depositions-åldern för bergarter av sedimentärt ursprung. Syftet är att ge svar på om sediment avsatta vid olika ålder (före och efter 1.85 Ga) förekommer, om de metamorfa åldrar som hittills registrerats representerar en längre kontinuerlig period av metamorfos eller flera separata metamorfa episoder, och vilken utbredning dessa i så fall har. 

Arbetet sker i nära samarbete med Michael Stephens vid SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och stöddes ekonomiskt av SGU under åren 2012 - 2014.

Resultat och publikationer

Ortognejser av vulkaniskt eller intrusivt ursprung från alla undersökningsområden gav magmatiska åldrar mellan 1880 och 1910 miljoner år. Den sistnämnda åldern (från två intrusiva ortognejser från Rimbo-området) är den högsta ålder som erhållits för intrusiv-bergarter från Mellansverige. En paragnejs från Rimbo-området förefaller ha deponerats i nära anslutning till denna magmatiska aktivitet, eftersom den innehåller detritiska zirkoner av likartad ålder, och metamorfoserades och migmatitiserades omkring eller strax innan 1846 miljoner år (åldern för leukosom (uppsmält och stelnat kvarts-fältspat-rikt ljust material) som bildades under migmatitiseringen). Andra metamorfa åldrar faller också i intervallet 1850-1870 miljoner år, även om åldrarna ofta är svåra att definiera exakt pga förekomst av blandade eller endast partiellt omställda analysdata, eller U-rika metamikta överväxter vilka ger kraftigt diskordanta data. Inga säkra bevis för en yngre metamorf episod (vid 1,79-1,83 miljarder år) påträffades dock i de undersökta områdena, vilket tyder på att denna del av Bergslagen domineras av den äldre metamorfa episoden (1,85-1,87 miljarder år). 

Preliminära resultat presenterades i ett föredrag vid det s.k. Lithosfärs-mötet i Åbo (Turku), Finland, i november 2014. Fullständiga  resultat publicerades i en artikel i International Journal of Earth Sciences år 2016:

  • Å. Johansson & M.B. Stephens, 2017: Timing of magmatism and migmatization in the 2.0–1.8 Ga accretionary Svecokarelian orogen, south-central Sweden. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau) 106, 783-810. DOI 10.1007/s00531-016-1359-3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

Åke Johansson