Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Nytt centrum för paleogenetik

Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet skapar ett gemensamt centrum för forskning kring förhistoriskt DNA. Centrumet har möjlighet att inta en världsledande position. (Text in english below)

Stockhholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och Joakim Malmström, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Stockhholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och Joakim Malmström, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Karin Tjulin

Paleogenetik fokuserar på DNA-analys av gamla och förhistoriska lämningar av organismer. Området förväntas nå stora framgångar. Med ett nytt centrum i Stockholm ökar dessa möjligheter markant.

– I och med skapandet av detta centrum så hoppas vi att Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet kommer inta en världsledande position inom forskningen på förhistoriskt DNA, säger Love Dalén, professor i evolutionär genetik vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Det som gör detta centrum unikt är att det är en gemensam satsning mellan de arkeologiska och naturvetenskapliga forskningsområdena, vilket kommer göra det möjligt att undersöka olika frågeställningar från nya perspektiv, säger Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet.

Framstående
Båda organisationerna är internationellt framstående inom paleogenetik. Anders Götherströms forskargrupp låg för några år sedan bakom en av de mest uppmärksammade studierna inom arkeogenetiken, där de för första gången kunde visa hur jordbruket kom till Europa. Love Daléns forskargrupp var för tre år sedan först i världen med att kartlägga den ullhåriga mammutens arvsmassa.

Verksamheterna är således komplementära och har nära kopplingar både vad gäller forskningsmöjligheter, frågeställningar och metoder. Samlokaliseringen ökar möjligheterna till forsknings- och kunskapsutbyten, ger ett mer effektivt utnyttjande av resurser samt ökar synligheten och attraktiviteten.

– Genom Centrum för paleogenetik blir båda institutionernas framstående forskning mer synlig både nationellt och internationellt. Det blir en stark forskningsmiljö med både humanistisk och naturvetenskaplig forskning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

– Det här innebär ett stort steg framåt, framför allt för forskningsområdet men även när det gäller styrkan i att samordna kompetenser och resurser mellan redan starka forskningsaktörer, säger Joakim Malmström, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Paraplyavtal
Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet har länge samarbetat och i december formaliserades det genom ett paraplyavtal. Det nya centrumet är en följd av detta avtal.

Förutom att ligga i framkant vad gäller metodutvecklingen inom forskningen på förhistoriskt DNA siktar de olika verksamheterna vid centrumet även på att tänja på gränserna för vad som är möjligt att analysera.

De närmaste åren så kommer mycket av centrumets forskning handla om att använda förhistoriskt DNA för att dels undersöka hur klimatförändringar har påverkat olika organismer, och dels studera hur arter drabbas av inavel och förlust av genetisk variation när de är på väg att dö ut. Inom centrumet kommer man även arbeta med att i detalj kartlägga människans historia, till exempel hur olika folkvandringar kan ligga bakom utvecklingen av olika samhällen och kulturer.

Arbetet bedrivs för närvarande inom Institutionen för arkeologi och antikens kultur (AAK) vid Stockholms universitet respektive vid Enheten för bioinformatik och genetik (BIO) vid Naturhistoriska riksmuseet. Centrum för paleogenetik, CPG, kommer inrättas i Arrheniuslaboratorierna vid Stockholms universitet.

 

A new Centre for Palaeogenetics

Stockholm University and the Swedish Museum of Natural History are joining forces to create a centre for research on ancient DNA. The new Centre for Palaeogenetics has the potential to obtain a world leading position in its field.

Palaeogenetics focuses on DNA analysis of old and pre-historic remains from long-dead organisms, and is a growing research field that currently is making significant contributions to our understanding of prehistory. With a new centre in Stockholm, the possibility of doing so increases considerably.

“With the creation of this Center, we hope that Stockholm University and the Swedish Museum of Natural History will assume a leading position worldwide in the area of research on prehistoric DNA,” says Love Dalén, Professor in Evolutionary Genetics at the Swedish Museum of Natural History.

“What makes this centre unique is that it constitutes a collaborative effort between the archaeological and natural science research areas, which will make it possible to explore different questions from new perspectives,” says Anders Götherström, Professor in Molecular Archaeology at Stockholm University.

Genome of the woolly mammoth
Both institutions are internationally renowned in the field of paleogenetics. Anders Götherström’s research group was behind one of the most distinguished studies within archeological genetics a few years ago, when they demonstrated for the first time how agriculture came to Europe. Three years ago, Love Dalén’s research group was first in the world to sequence the genome of the woolly mammoth.

The institutions are in this sense complementary, sharing close connections with regard to research opportunities, research questions and methods. The physical merger of the research groups working on ancient DNA into one joint centre will increase opportunities for research synergies and knowledge exchange, as well as a more effective use of resources and an improved visibility and attractiveness.

“The Centre for Palaeogenetics will make both institutions’ eminent research more visible, both nationally and internationally. It will constitute a strong research environment, for both humanistic and natural science research,” says Rektor Astrid Söderbergh Widding.

“This is a major step forward, especially for the research field but also with regard to the benefit of coordinating competencies and resources between two already prominent research institutes,” says Joakim Malmström, Director General of the Swedish Museum of Natural History.

Stockholm University and the Swedish Museum of Natural History have collaborated for many years, and in December 2017 their collaboration was formalized through an through a trans-organisational agreement. The new centre is a result of that agreement.

To push the boundaries
In addition to being at the forefront of methodological development in research on ancient DNA, researchers at the Centre for Palaeogenetics will aim to push the boundaries of what material is possible to analyze DNAfrom.

In the short-term, much of the centre’s research will be focused on using ancient DNA to explore how climate change has influenced different organisms, as well as to study how species are affected by inbreeding and loss of genetic variation when they approach the brink of extinction. Within the centre, researchers will also work to explore human history in detail, for example how different human migrations may have affected the development of societies and cultures.

The research on ancient DNA is currently being carried out within the Department of Archaeology and Classical Studies at Stockholm University and the Department of Bioinformatics and Genetics at the Swedish Museum of Natural History. The Centre for Palaeogenetics will be located in the Arrhenius Laboratories at Stockholm University.