Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Naturhistoriska riksmuseet och Skansen i nytt samarbete

Tillsammans finns potential att nå två miljoner fysiska besökare. Såväl forskning som publik verksamhet kan stärkas. Initialt ska två pilotprojekt utarbetas, ett forskningsbaserat, ett annat inom skolområdet.

Skansenchef John Brattmyhr och överintendent Joakim Malmström skakar hand framför ett buskage.

Skansenchef John Brattmyhr och överintendent Joakim Malmström. Foto: Skansen

– Verksamheterna har många likheter och beröringspunkter, inte minst inom naturhistoria, växt- och djurarter och biologisk mångfald. Trots detta har formaliserade samarbeten mellan parterna saknats i modern tid, något som av bägge parter upplevts som en brist, säger Joakim Malmström, överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet.

Ledningarna för Naturhistoriska riksmuseet och Skansen har därför träffats vid flera tillfällen under det senaste halvåret, för att diskutera såväl aktuella gemensamma utmaningar som samarbetsmöjligheter. Till exempel kan Skansens och Naturhistoriska riksmuseets kompetenser rörande den svenska växt- och djurvärlden komplettera varandra i flera avseenden. Skansens långa erfarenhet av odling och uppfödning innebär stora kunskaper om djurs beteenden och livsvillkor. Museet har artkunskap om växter och djur och deras utvecklingshistoria.

Enorm potential
– Vi har diskuterat ett antal andra konkreta samarbetsområden på forskningssidan, bland annat kring Östersjön men även berguv. Där har Skansen ett utsättningsprojekt sedan många år och är nu intresserade av att knyta forskning till det. Museet har i sin tur tillgång till såväl omfattande data kring berguv som expertkunskap, säger Per Ericson, chef för Naturhistoriska riksmuseets forskningsavdelning.

Det finns även en enorm potential i att utveckla konkreta samarbeten riktade mot skolor, till exempel genom gemensamma kommunikationsinsatser eller skolprogram som omfattar båda museernas kompetensområden.

– Naturhistoriska riksmuseet har en forskningskompetens som kommer att komplettera våra verksamheter kring djuren, exempelvis vad Skansens utplantering av berguv i Stockholms skärgård betytt för berguvsstammen. Båda våra institutioner har också ett stort utbud mot skolor och genom att kroka arm kommer vi tillsammans kunna erbjuda ett mer spännande, inspirerande skolutbud med fortsatt djup, för att nämna några exempel säger John Brattmyhr, Skansenchef.

Nå två miljoner
Externt skulle genomslagskraften för Naturhistoriska riksmuseet och Skansen tillsammans kunna bli mycket stor. Det rör sig om två av Stockholms mest besökta utflyktsmål. Gemensamma projekt där styrkan hos bägge parter nyttjas skulle årligen nå två miljoner besökare, motsvarande en femtedel av landets befolkning. Däri inräknas enbart fysiska besökare, adderas möjliga samarbeten i digitala kanaler växer genomslagskraften ytterligare.

Tillsammans blir Naturhistoriska riksmuseet och Skansen även en kraftfull dialogpart och kravställare.

Samarbetet ska initialt ske via en gemensam arbetsgrupp som utarbetar konkreta förslag på pilotprojekt.

Om Naturhistoriska riksmuseet och Skansen
Naturhistoriska riksmuseet är ett av världens främsta naturhistoriska museer med omfattande och unika samlingar. Sammantaget förvaltas över 11 miljoner föremål. Museet bedriver internationellt framstående forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet tar emot 650 000 besökare årligen till utställningar och andra publika evenemang, varav 75 000 är skolelever.

Skansen är världens äldsta och enda friluftsmuseum med vilda djur grundat år 1891 av Artur Hazelius. Här finns nordiska djur, lantraser, sällskaps- och exotiska djur samt nationell kultur- och naturhistoria. Skansen är en av Sveriges främsta turistattraktioner med ca 1,4 miljoner besökare per år med en mångsidig programverksamhet året runt. Skansen är en nationell arena, inte minst genom de traditionella högtider som firas på Skansen, ofta i samarbete med TV.