Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Web of knowledge

1.Om databasen


 
ISI web of knowledge är Thomson Reuters databasplattform. Här kan man dels söka i Thomsons egen bibliografiska databas Web of science, och dels hitta länkar till andra onlineresurser. Web of science bygger på citeringsdatabaserna Science citation index expanded, Social sciences citation index samt Arts & humanities citation index, vilka  alla publiceras av Institute for scientific information (ISI). Mer om citeringsdatabaser nedan. I juni 2007 omfattade Web of science över 11 000 utvalda tidskrifter.

 De andra resurser som är tillgängliga via Web of knowledge är
·        Journal citation reoprts — information om citeringssiffror etc. för vetenskapliga tidskrifter.
·        Scientific webplus — sökmotor för vetenskapliga resultat.
·        ISI Highly cited — en förteckning över inflytelserika forskare, baserad på deras citeringssiffror. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.
·        Biology browser — databas om biologi. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.
·        Index to organism names (ION) — databas under uppbyggnad över namn på organismer. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.
·        ResearcherID.com — en tjänst där forskare kan skaffa sig ett unikt id-nummer. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.
·        Sciencewatch — webbplats med nyheter om forskning. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.
·        Thomson Scientific: Webbplats för Thomsons vetenskapliga avdelning. Denna resurs är öppet tillgänglig på Internet.

Nedanstående genomgång koncentrerar sig på Web of science. De andra databaserna kan nås via fliken Additional Resources. Web of science erbjuder många möjligheter att söka litteratur och hantera resultaten, mer än vad som kan täckas in här. Läs hjälpsidorna (som nås via länken Help överst till höger på varje sida) om ni vill veta mer.

2. Sökning

Web of science har fyra sökalternativ, som du väljer med hjälp av länkarna upptill: Search, Cited Reference Search, Advanced Search.
 

2.1 Enkel sökning (Search)

Enkel sökning
Först har du det enkla sökformuläret. Det har tre sökfält, och möjlighet att lägga till flera fält med hjälp av länken Add Another Field. För varje sökfält kan du i menyn välja vilket fält du vill söka i (ämne, författare och namn på publikation är förvalda) och vilka booleska operatorer du vill använda.

I den undre delen av formuläret kan du, oavsett vilket sökalternativ du valt, välja vilka begränsningar eller "limits" du vill använda. Du kan begränsa din sökning till ett visst årsintervall (observera att årtalen är när en artikel lades in i databasen, inte publiceringsdatum, som kan vara någon vecka tidigare) och/eller till en viss databas av de tre som Web of science bygger på. Om du loggar in (se nedan) kan du spara begränsningarna.

Trunkering sker med hjälp av jokertecknen asterisk (*), som ersätter från inga till flera tecken; frågetecken (?), som ersätter enstaka tecken; och dollartecken ($), som ersätter inget eller ett enstaka tecken. En sökning på Cellular* som publikationstitel ger som resultat alla titlar som börjar med ordet Cellular. En sökning på flavo$r ger resultat med både brittisk och amerikansk stavning (flavour respektive flavor). Jokertecknen är också användbara när du söker på namn där du inte är helt säker på stavningen, exempelvis Johans$on.

För att vara säker på att du söker på exakt den form av en sökterm som står i databasens index, kan du klicka på förstoringsglaset intill fältet för att komma till index, där du kan browsa eller söka dig fram till de termer du vill söka på. Denna möjlighet finns för fälten Author, Group Author samt Publication name.

För författarfältet finns även hjälpmedlet Author finder om du vill hitta verk av en speciell författare. Klicka på länken Author Finder så kommer du först till ett formulär där du fyller i (hela) efternamnet, och eventuellt initialer. Därefter klickar du på Next för att komma till nästa steg, där du får en lista på tänkbara namn (det som exakt motsvarar din sökning kommer först, de övriga är markerade med *). Välj ett alternativ och klicka dig vidare, antingen via knappen Next eller knappen Finish Now. Next tar dig till steg 3, där du på samma sätt får en lista över ämnesområden förknippade med det namn du valt. Välj ett eller flera och klicka på Next eller Finish Now. I steg 4, slutligen, får du välja en eller flera institutioner där den författare du söker varit verksam. Därefter klickar du på Finish Now för att komma till en resultatlista.
 

2.2 Cited reference search (citeringssökning)

Cited reference search
Web of science bygger som nämnts ovan på citeringsdatabaser. Detta innebär att det går att söka på artiklar i databasen som citerar ett visst verk av en viss författare. Det gör du i Cited reference search. Sådan citeringssökning är mycket användbart för att söka upp litteratur som tar upp samma eller liknande ämnen som ett känt verk, eller för att värdera det inflytande som ett verk (eller en författare eller en institution etc.) haft på vetenskapen — ju fler citeringar, desto större inflytande.

Du kan söka på citerad författare, titel på citerat verk eller tidskrift (som inte självt behöver finnas i databasen, utan lika gärna kan vara t.ex. en bok som citerats i ett verk i databasen), och utgivningsår för det citerade verket.

När du söker på författare, bör du i första hand skriva in efternamnet, följt av förnamnsinitial och asterisk: Svensson A*. På så vis får du med alla tänkbara namnformer: Svensson A, Svensson A.S., Svensson Anders etc. Du kan också här gå in i index genom att klicka på förstoringsglaset. I fältet för tidskriftstitel bör du använda den förkortade form av titeln som används av databasen. Du hittar den namnformen genom att klicka på journal abbreviation list. Du kan också klicka på förstoringsglaset.

Nederst väljer du begränsningar, "limits", precis som i den enkla sökningen.

När du skrivit in dina söktermer och klickat på Search, kommer du till en lista över de verk som svarar mot din sökning. Du väljer ut dem som intresserar dig med hjälp av kryssboxarna och klickar på Finish Search.

Precis som i det enkla sökformuläret kan du klicka på förstoringsglaset vid vissa fält för att komma till index för dessa fält. I citeringssökningen gäller detta fälten Cited author och Cited work.

2.3 Advanced search och Search history

Advanced search
I Advanced search kan du skriva in dina sökfrågor med hjälp av fältkoder (field tags), booleska operatorer och parenteser. Om du har mer komplicerade frågor du vill ha svar på är detta ett lämpligt alternativ. Du har en lista på fältkoder och operatorer till höger. Användbara fältkoder är exempelvis AU (författare), TI (titel), TS (ämnesord), SO (source, tidskriftsnamn) m.fl. Precis som i det enkla sökformuläret kan du klicka på förstoringsglaset vid vissa fält för att komma till index för dessa fält.

Operatorerna är de vanliga booleska, AND, OR, NOT, samt närhetsoperatorn SAME. Den sistnämnda innebär att söktermerna måste finnas i samma mening. Observera att operatorn AND inte är underförstådd, utan måste skrivas ut.

Ett enkelt exempel på en söksträng är TS=dinosaurs AND TI=eggs som innebär att man söker efter litteratur med dinosaurs som ämne, med ordet eggs i titeln. En sökning på AU=bengtson AND TI=(embryos NOT eggs) innebär att man får som resultat litteratur av Bengtson, med embryos i titeln, men inte eggs.

I Advanced search får du inte en resultatlista presenterad direkt. I stället hittar du din sökhistorik, inklusive sökningar du gjort i andra sökalternativ, längst ned på sidan. Om du klickar på antalet resultat för en sökning i listan kommer du till resultaten för den sökningen. Du kan även kombinera tidigare sökningar. Det gör du antingen genom att välja sökningar i listan med hjälp av kryssboxarna och välja AND eller OR under rubriken "Combine Sets". Du kan också använda numren på sökningarna (föregånget av tecknet #) som söktermer i formuläret ovanför.  En sökning på #1 AND #2 kombinerar således resultaten i sökning 1 och sökning 2. En sökning på #1 NOT TI=eggs gör om sökning 1, men utan poster som har eggs i titeln.

Undertill i formuläret kan du begränsa din sökning i fråga om databas eller tidsperiod, precis som i de andra sökalternativen. Här kan du även begränsa sökningen till ett visst språk eller en viss dokumenttyp.

Säklhistoria
Under Search History hittar du din sökhistorik, och precis som i det avancerade sökformuläret kan du välja sökningar och kombinera dem med AND eller OR.

3. Resultat

I resultatlistan finns många möjligheter. Eftersom Web of science är en citeringsdatabas handlar många av dem om att göra sökningar och analyser av resultatet utifrån citeringarna.

Resultat
Till vänster har du möjlighet att förfina ("refine") dina resultat, det vill säga minska på mängden sökresultat. Resultatet av förfiningen blir en ny sökning. Överst bland möjligheterna till förfining finns möjlighet att göra en ny enkel sökning inom sökresultatet. Därunder kan du välja ut olika kriterier och ta fram enbart de poster som svarar mot dessa kriterier. Kriterierna är indelade i grupper: ämnesområden, dokumenttyper, författare etc. Invid varje rubrik är det en pil, som du kan klicka på om du vill visa eller dölja alternativen. Om du vill se alla tänkbara alternativ inom en kategori, klickar du på länken more options / values...Välj dina kriterier med hjälp av kryssrutorna (för varje kriterium anges hur många poster som svarar mot dem) och klicka på Refine.

Ovanför resultatlistan har du genvägar till olika alternativ för att spara resultaten. Först väljer du ut de poster som intresserar dig med hjälp av kryssboxarna, därefter kan du skriva ut posterna, skicka dem med e-post, spara dem till en lista (Add to Marked List, se mer om detta nedan), eller spara dem till ett referenshanteringsprogram.

Om du klickar på knappen Print, kommer du till en utskriftsvänlig sida med fullständiga versioner av de poster du valt ut. Om du väljer E-mail, kommer du till ett formulär för att skicka de fullständiga posterna via e-post till en lämplig adress (din egen eller någon annans).

More options
Genom att klicka på länken more options kommer du till ett mer flexibelt formulär längst ned på sidan. Här väljer du i steg 1 vilka poster du vill ha (de som du valt ut, alla på sidan, eller vissa nummer). I steg 2 kan du välja vilka fält som skall visas i det resultat du får, och i steg 3 väljer du hur du vill spara resultaten.

Uppe till höger om resultatlistan har du två länkar, Analyze Results och Create Citation Report.
 
Att analysera resultaten innebär här att ta fram statistik över innehållet (värdena) i olika fält i träfflistan. Om du klickar på länken, så kommer du till ett formulär där du först väljer vilket fält du vill studera närmare, hur många poster i träfflistan du vill analysera (default är de 500 översta), hur många olika värden du vill visa (default är de 10 vanligaste värdena), minsta antal poster som krävs för att ett värde skall tas med, samt välja om du vill sortera värdena efter förekomst ("record count") eller alfabetiskt/i nummerordning ("selected field"). Klicka sedan på Analyze så får du en lista på exempelvis vilka författare som är nämnda i författarfältet, med statistik. Du kan sedan välja ut ett antal värden och klicka på knappen View Records eller Exclude Records.

Om du klickar på Create Citation Report så kommer du till en sida med citeringsstatistik. Du får stapeldiagram över när artiklarna i träfflistan publicerades, när de citerats, siffror på hur ofta varje artikel citerats, och när m.m. Du kan också välja bort poster ur statistiken, och ta fram statistik enbart över de poster som är kvar.

Full post
Om du klickar på en enskild artikel i träfflistan, så får du fram hela posten, med författare, titel, tidskrift, abstract, ämnesord etc. Författarnamn är klickbara för att få fram andra artiklar av samme författare. Allra överst kan du bläddra dig fram mellan träffarna med hjälp av pilarna på ömse sidor om postens nummer i träfflistan. Överst och nederst har du samma möjligheter att spara eller skriva ut som i träfflistan (inklusive Add to Marked List). Du får också uppgifter om hur ofta artikeln citerats, och hur många citeringar den innehåller. Klicka på siffrorna så kommer du till en träfflista över citerande respektive citerade artiklar. Liksom med citeringssökning är detta mycket användbart för att hitta verk som tar upp liknande ämnen. Det finns också en länk Citation Map, som öppnar upp ett fönster där du kan konstruera en tredimensionell bild över artikelns citeringskopplingar framåt och/eller bakåt (funktionen använder Java).

Till höger har du en blå ruta med en lista på de första av de citerande artiklarna med en länk till samtliga. Där finns också en länk view related records som leder till en lista över artiklar som citerar samma verk, uppgift med länk om antalet citeringar i artikeln, samt en länk till tidskriftens "impact factor" (ett mått på dess inflytande, mätt i antal citeringar). Där finns också en knapp där du kan beställa en alert om nya citeringar av artikeln. Längst ned finns en länk till ett formulär du kan använda om du anser att något i posten behöver korrigeras.

Marked list
Om du har valt enstaka poster och sparat dem i en "marked list", kan du klicka på länken Marked List. Då kommer du till ett formulär, där du kan spara eller skriva ut din lista. Först väljer du vilka fält du vill ha i resultatet, och därefter väljer du hur du vill ha resultatet. skriva ut, spara till referenshanteringsprogram, spara som en textfil (du får en ren textfil), eller skicka som e-post. Själva listan har du längst ned. Om du väljer att skriva ut, så kan du välja mellan två format: "Field tagged" och "bibliographic", där det senare är anpassat för att kunna användas i en litteraturförteckning.

4. Registered user

Om du blir en "registered user" får du tillgång till ytterligare möjligheter. Du registrerar dig via länken Sign In på startsidan, eller när du klickar på en länk som kräver registrering, som Save History / Create Alert. Då kommer du till ett formulär för att antingen logga in (om du redan är registrerad, men inte har loggat in) eller registrera dig
Nu kan du spara din sökhistorik och skapa alerts i form av ett RSS-flöde. Om du inte är inloggad, så loggar du in när du klickar på Save History / Create Alert. Om du vill spara sökhistoriken ger du den sparade sökhistoriken ett namn (du kan inte använda åäö) och eventuellt en beskrivning.

Sparade sökningar
Genom att klicka på länken My Saved Searches överst på sidan kommer du till en lista över dina sparade sökningar. Om du klickar på knappen märkt XML, kommer du till RSS-flödet för sökhistoriken, och kan prenumerera på den via en RSS-läsare. Genom att klicka på knappen märkt Open> och därefter på Run och Continue gör du om sökningarna i sökhistoriken.

Detta innebär att om du gjort en bra sökning, så kan du radera andra sökningar i din aktuella sökhistorik och spara den.

Du kan även skapa citation alerts för en viss artikel. Då får du meddelande om när den citerats via e-post eller RSS. När du har framme posten för artikeln, klickar du på knappen Create Citation Alert i högerspalten. Du kommer då till en sida som informerar om att en alert har skapats och kommer att skickas till dig med e-post. Du får även en RSS-länk (knappen märkt XML). Om du inte vill ha en alert via e-post kan du gå in i My citation alerts och ändra detta.

Om du är inloggad kommer du åt dina alerts och sparade sökningar dels via högerspalten i sökformulären, och dels via länkar överst på sidan. Du kan också spara de begränsningar du gjort av din sökning.

Det finns mycket annat du kan göra om du är "registered user". Se hjälpsidorna om du vill lära dig mer.

Web of knowledgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster