Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Olof Celsius inledning till Flora Uplandica-herbariet

OLAVI CELSII

 

Flora Uplandica

Sive
 

Catalogus Plantarum

quo

Stirpes pleraeque per Uplandiam sponte nascentes enumerantur, et suis, secundum Clarissimorum Botanicorum placita, classibus et appellationibus distinguuntur.

AVIA MELERIDUM PERAGRO
LOCA
 
UPSALIAE Ao: MDCCXXX

Then Stormächtigsta

Drottning
 
ULRICA ELEONORA

Sweriges, Göthes och Wendes
Drottning, &c. &c. &c.
 
Landtgrefwinna af Hessen
&c. &c. &c.
 
Min alranådigsta Drottning.

Stormächtigsta Alranådigsta Drottning

  

Then Upländska flora ehuru sorgfällig hon warit, at utsmycka sig med sina blomster thet bästa hon kunnat, så står hon likwäl ännu i betänckande, om hon kan fördrista sig inför Eder Kongl. Majestet sig at framte, och i alraunderdånigsta tilförsigt utbedia sig litet rum i Eders Kongl. Majestets dyrbara bibliothec wid Ulricsdal, i hwilka parker hon också hämtat några Liljor, at förwara ibland sina oskyldiga skatter.
*************Om hon kan hafwa något wärde ther af, at hon satt omkring sig en myckenhet af blommor, så lefwer hon i hopp at blifwa nådigt antagen, emedan henne icke är witterligit, at någon här i landet har tilförnen sammanplåckat, och på en gång upwijst så många Swenska örter, som hon nu giör.
*************Thet kunde wäl synas icke så egentligen höra en Prästman til, at framkomma med ett blomster-wärk: men Alranådigsta Drottning, som jag i yngre åhren burit en besynnerlig kärlek för örter, så hafwa ock the orientaliske språken, them jag så utomlands, som wid Upsala Academie haft tilfälle och cultivera, gifwit mig anledning at uplysa the i then heliga Biblen förekommande namnen på örter och trän, hwilka til en stor del i versionerne icke äro rätt träffade.
*************Thenna Bibliska Botanica har, för utan thet at man någorlunda måst se sig om i the Arabiska, Grekiska, och Romerska skrifter, samt äldre och nyare rese-beskrifningar, jämwäl erfordrat någon kunskap af botaniquen öfwer alt, hwaraf jag för många åhr sedan blef föranlåten the omkring Academien wäxande örter och trän med flit at efterleta.
*************Och hwad the Bibliska örter angår, så har jag åtskilligt utarbetat, thet the utländske lärde hafwa sedt, och icke fält ther öfwer omilda omdömen.
*************Sedan Hans Kongl. Majestet wår alranådigste Konung af besynnerlig Kongl. Nåd och Högst bepriselig nijt för the fria konsters och vetenskapers tilwäxt här i käre Fäderneslandet, har behagat anlägga en Kongl. wetenskaps Societet, har jag, såsom en ringa medlem ther af, ment, at then förteckning på Upländska örter, som jag wid tilfälle af thet Bibliska arbetet, långt för thetta har författat, och nu med några nya anmärkningar förökt, torde ther wid kunna
komma i något betrachtande, hälst som the mäste öfwer hela Nordlanden befintlige wäxter här inbegripas.
*************Thenna förtekning tillika med sielfwa örterna, för Eders Kongl. Majts fötter fördristar jag mig nu i diupaste underdånighet at nederlägga, och tillika alra underdånigst anhålla, thet täcktes Eder Kongl. Majestet thetta wälmenta arbete, såsom berörde Societets första blomster-prof, med Kongl. Nåd uptaga.
*************Jag aflåter och aldrig in til min dödsstund med alra underdånigsta wördnad ihogkomma then höga Kongliga Nåd, som wid Eders Kongl. Majestets högstwälsignade kröningsfest mig wederfaras månde, thå i närwaro af Eders Kongl. Majestets egen dyra person jag icke allenast hade then lyckan at praesidera för en disputation i Academien, utan och strax ther efter at undfå Doctors namnet, för utan margfallig annan Hög Kongl. Nåd, hwar med Eder Kongl. Majestet behagade mig och samtelige Professorerne then tiden öfwerflödigt hugna.
*************Then Allsmächtige Guden, som alla åhr Firar jorden med så många tusende blommor och blad samt fruchter til menniskians nytta och fägnad, han förnya wid alla blomster-tider Eders Kongl. Majestets lifs sundhet, glädie och wältrefnad in til högsta måttet af långt lif, härlighet och lycksalighet! I hwilken oaflåteliga önskan jag framhärdar.

 
Eders Kongl. Majestets

 
Alraunderdånigste tienar
Olof Celsius
Text: Arne Anderberg