Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vattenhaltiga mineral (pyroxen och olivin) från jordens mantel. Foto: Henrik Skogby

Vattenkomponenter i mineral

Inom projektet utför vi experiment och undersökningar för att besvara frågor angående mängden av vattenkomponenter i mantelmineralen. En avgörande fråga gäller huruvida de uppmätta halterna är representativa för de egentliga halterna i manteln, eller om det är möjligt att förändringar har skett under de geologiska processer som fört material från manteln till jordytan.

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Vatten i jordens inre, Hydrerade och ohydrerade mineral

Projektöversikt

Projektperiod: 2012 – 2024

Medverkande enheter vid museet: Enheten för geovetenskap, GEO

I jordens övre mantel, som sträcker sig från jordskorpans undersida ned till ett djup av cirka 460 km, är de hydrerade mineralen i allmänhet ej stabila p.g.a. de förhållanden som där råder. Man har därför tidigare ansett att manteln normalt inte innehåller några större mängder vattenkomponenter. Men vid närmare undersökningar av vanliga mantelmineral har det visats att de flesta av dessa mineral (pyroxen, olivin, granat) innehåller förhållandevis höga halter av ”vatten” i form av OH-, upp till ungefär en tiondels procent. På grund av den övre mantelns stora volym förefaller dessa halter totalt sett motsvara en vattenmängd som kan vara större än den som finns världshaven.

Projektbeskrivning

Inom projektet utför vi experiment och undersökningar för att besvara frågor angående mängden av vattenkomponenter i mantelmineralen. En avgörande fråga gäller huruvida de uppmätta halterna är representativa för de egentliga halterna i manteln, eller om det är möjligt att förändringar har skett under de geologiska processer som fört material från manteln till jordytan. Genom experiment vid höga temperaturer studerar vi vätets mobilitet och koppling till redox-reaktioner där även järn deltar.

I ett delprojekt undersöks även vattenkomponenter i kristaller från vulkaniska bergarter. Ett vulkanutbrotts intensitet beror till stor del på hur mycket vatten och andra flyktiga ämnen som finns lösta i den magma som orsakat utbrottet. Eftersom magman till stor del avgasas när den kommer upp till ytan och bildar lava, är det svårt att i efterhand uppskatta vattenandelen i magman. I projektet, som bedrivs i samarbete med vulkanologer, använder vi oss av de bevarade vattenkomponenterna i pyroxenkristaller från lavorna för att beräkna hur mycket vatten som fanns i magman innan eruptionstillfället.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet

Utvalda publikationer

Projektdeltagare

Bogdana Radu | Postdoc

GEO

Externa medverkande

Samarbete med University of Perugia och Uppsala universitet

Projektledare

Henrik Skogby

Professor emeritus

Geovetenskap

Epost-ikon henrik.skogby@nrm.se

Forskningsområden: Geovetenskap

Forskningsämnen: Vatten i jordens inre, Hydrerade och ohydrerade mineral

Innehållsansvarig: Lisa Sundström