Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bildtext: Nåldvärgmossa Seligeria acutifolia är bara ett par millimeter hög och är svår att få syn på i de klippskrevor där den växer. Foto: Lars Hedenäs

Effektivisering av artbevarande för dåligt kända organismer – Metodik för mossor

I en värld där ekosystem, arter, genetisk variation och rleaterade ekosystemtjänster hotas och minskar i en alarmerande takt måste vi öka insatserna för att förhindra denna tidigare inte skådade förlust. Artbevarande är fortfarande en viktig hörnsten i arbetet med att förhindra den katastrofala minskningen av biologisk mångfald.

Forskningsområden: Botanik

Forskningsämnen: Taxonomi & artbeskrivning, Mossor & lavar, Växtfysiologi, Rödlistan

Projektbeskrivning

Projektperiod: Pågående
Medverkande enheter vid museet: Enheten för botanik

Världen befinner sig idag i en biodiversitetskris. Omkring en miljon arter förväntas ha försvunnit vid slutet av detta århundrade. Mer än 80% av de nio miljoner svampar, växter och djur som uppskattningsvis finns på jorden har fortfarande inte ens beskrivits.

Små och svårupptäckta organismer får i detta sammanhang mindre uppmärksamhet än stora eller iögonfallande, vad gäller finansiering, mänskliga resurser och uppmärksamhet av beslutsfattare och allmänheten.

Men de är lika hotade av den pågående förändringen i miljön och exploateringstryck. Vi arbetar med att ta fram effektiva metoder för att bedöma utdöenderisken och förbättra bevarandet av mossarter. Världens omkring 20,000 mossarter är små och dåligt undersökta, men är kritiska för många ekosystems funktion och stabilitet.

Påskyndar dokumentationen

Forskare, organisationer och kunniga amatörer bidrar med sitt engagemang och sin artkunskap till våra projekt. Olika projektdeltagare ansvarar för olika delprojekt.

IUCN:s metod för att bedöma Rödlist-status ger objektiv information om utdöenderisk hos arter, men är tidskrävande och erbjuder inte tillräckligt med konkreta förslag om vilka och hur arterna sedan bäst bör bevaras. Ett av våra forskningsfokus bygger på “European Red List of Mosses, Liverwort and Hornworts”. Baserat på data kring utbredningar, växtmiljö, hot, klimatkrav och arternas ekologiska och biologiska karaktärsdrag (”traits”) modellerar vi utdöenderisken för Europas 1 800 mossarter med hjälp av maskininlärning.

Vi använder kvantitativa metoder för att identifiera de rödlistade europeiska arter som bör ges högst prioritet i bevarandearbete, för att använda de begränsade resurser som finns så effektivt som möjligt. Vi arbetar med att avgränsa de områden i Europa som är speciellt viktiga för mångfald av mossor baserat på utbredningen av rödlistade och endemiska mossarter samt växtmiljöer. Vi undersöker även potentiella effekter av invasiva arter.

Slutligen planerar vi ett symposium för att lyfta “state-of-the art”-metoder som kan påskynda dokumentationen av mångfald bland mossor i olika områden och habitat, samt underlätta bevarandet speciellt av dåligt kända organismer.

Utvalda publikationer

  1. Van Zuijlen, K., Bisang, I., Nobis, M. P. & Bergamini, A. (2023). Bryophytes of Europe Traits (BET) dataset: a fundamental tool for bryological studies. Journal of Vegetation Science, e13179. doi:10.1111/jvs.13179
  2. Bisang, I., Lienhard, L. & Bergamini, A. 2021. Three decades of field surveys reveal a decline of the arable bryophyte flora in the Swiss lowlands despite agri-environment schemes. Agriculture, Ecosystems & Environment 313, 107325. doi.org/10.1016/j.agee.2021.107325
  3. Bisang, I. & Hedenäs, L. (2022). Agricultural management, bedrock, and vulnerability of sexual reproduction to climate change affect the occurrence of a European near-endemic moss. Bryophyte Diversity and Evolution 45 (1), pp. 176–187. doi: 10.11646/bde.45.1.11

See Research Gate Länk till annan webbplats. for further of Irene Bisang’s publications

Projektdeltagare

Externa medverkande

I ett av delprojekt som beskrivs ovan är Ariel Bergamini och i ett annat ECCB huvudansvariga.

Projektansvarig

Irene Bisang

Forskare

Botanik

Epost-ikon irene.bisang@nrm.se

Forskningsområden: Botanik

Forskningsämnen: Taxonomi & artbeskrivning, Mossor & lavar, Växtfysiologi, Rödlistan

Innehållsansvarig: Lisa Sundström