Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns en bit trä från golvet till en ladugård som fullständigt förstörts av en rötsvamp. Tillsammans med träbiten förvaras ett brev skrivet av A. Thesleff julen 1915. Han berättar om hur en släkting till honom, Alexis Engman, fick sin förmögenhet förstörd av rötsvampen. I brevet talas om Polyporus vaporarius, ett äldre namn för timmerticka, men det är ingen tvekan om att det är hussvamp det handlar om. Alexis Engman var ryskt statsråd och departementschef vid finansministeriet i Petersburg. Hans fru ärvde godset Korleis i Rautus socken i Sydkarelen invid ryska gränsen några mil från Petersburg. Ur A. Thesleffs berättelse:
"Arfvet en vidsträckt ödemark, tallmoar med tallskog och myrar. I slutet af 1890 talet såldes skog och användes för egendomens iordningställande. Hundratals tunnland myrmark uppodlades och bördiga fält funnos inom några år. Där byggdes ett karaktärshus i två våningar med omkring 20 rum, en ladugård för öfver hundra kor, stall för ett tiotal hästar, drängstuga och andra för en större egendom nödvändiga byggnader.

I augusti månad 1900 invigdes det nyskapade godset. Några år därefter hade Polyporus vaporarius innästlat sig och börjat sitt förstörelseverk. - Tak, väggar, golf uppfrättes i ladugården. Torrt pulver återstod. Öfriga gårdsbyggnader undergingo snart samma förödelse, och slutligen angreps karaktärsbyggningen. Trots alla reparationsförsök förstördes först nedervåningen, därefter trapporna till den öfra våningen, slutligen återstod endast ett rum med ett sviktande golf.

Olyckan fogade äfven at Alexis Engman fick ett slaganfall, tog afsked och flyttade från Petersburg till Korleis till det enda beboeliga rummet, där han kort tid därpå afled på grund af ett nytt slaganfall. Af egendomens samtliga byggnader återstår ingenting år 1914. Åktenskapet barnlöst. Släkten hjälper änkan."