Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Hotade fåglar i Sverige

De svenska listorna över hotade och missgynnade fåglar (liksom andra djur, växter och svampar) kallas rödlistor. Till hotade fåglar i Sverige räknas de som, enligt den senaste rödlistan, förs till kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) eller sårbar (VU).

Fjällgås är en akut hotad art. Foto: Lars-Åke Janzon

Fjällgås är en akut hotad art

Rödlistan innehåller även kategorierna  nära hotad (NT) och nationellt utdöd (RE). Hela rödlistan hittar du hos ArtDatabanken.

Rödlistor hos ArtDatabankenlänk till annan webbplats

Akut hotad

Akut hotad, CR (Critically Endangered), är en art som löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

Exempel på akut hotade fågelarter i Sverige är:

 • fjällgås
 • fjälluggla
 • tornuggla
 • vitryggig hackspett
Jaktfalk. Foto: Lars-Åke Janzon

Jaktfalk, en sårbar art.

Starkt hotad

Starkt hotad, EN (Endangered), är en art som löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

Exempel på starkt hotade fågelarter i Sverige:

 • fältpiplärka
 • pungmes
 • ängshök
 • tretåig mås

Sårbar

Sårbar, VU (Vulnerable), är en art som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

Exempel på sårbara fågelarter i Sverige:

 • ejder
 • jaktfalk
 • berguv
 • gråtrut
 • sommargylling
 • kungsfiskare
 • tornseglare
 • hussvala

Nära hotad

Nära hotad, NT (Near Threatened), är en art som inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar.

Exempel på nära hotade fågelarter i Sverige:

 • bivråk
 • havsörn
 • kungsörn
 • skräntärna
 • storspov
 • sånglärka

Nationellt utdöd

Nationellt utdöd, RE (Regionally Extinct), är en art när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom landet har dött eller försvunnit från landet.

Exempel på nationellt utdöda fågelarter i Sverige:

 • ​lunnefågel
 • svart stork
 • blåkråka
 • härfågel
 • mellanspett
 • tofslärka

Litteraturtips

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.