Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tumlare

Tumlaren lever oftast ensam eller i mindre grupper, men om det är mycket fisk inom ett område kan du ha lyckan att få se ett stort antal. Den lever på fisk och bläckfisk. Färgen går från gråsvart på ryggen till vit på magen.

Tumlare

Tumlare, med den typiska ryggfenan. Foto: Anna Roos

Tumlaren är en av de minsta valarna och har en stor utbredning på norra halvklotet. Den förekommer i Stilla Havet, Atlanten och Svarta Havet.

I svenska vatten finns tre tumlarpopulationer: Nordsjöpopulationen som främst förekommer i Skagerrak, Bälthavspopulationen som främst förekommer i Kattegatt, Öresund och sydvästra Östersjön, samt Östersjöpopulationen som främst förekommer i Östersjön från Blekinge och öster- och norrut.

Hot

De största hoten mot tumlare i svenska vatten idag bifångster och miljögifter. Bifångster innebär att de oavsiktligt fastnar och drunknar i fiskeredskap. Miljögifter som t.ex. PCB gör att de får svårare att få ungar och får sämre motståndskraft sjukdomar.

Tumlare skräms även lätt av undervattensbuller. Exempelvis kan fartygsbuller påverka tumlare inom en kilometer, medan pålning av vindkraftsfundament kan skrämma bort tumlare tiotals kilometrar.

Tumlare påverkas troligtvis även av förändringar i bytesarternas förekomst och kvalitet. Kunskapen om detta är dock mycket begränsad.

Östersjöpopulationen består idag bara av några hundra individer. Det är klassad som Akut hotad (CR) bl.a. i Sveriges rödlista, samt av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och Helsingforskommissionen för skydd av Östersjöns miljö (HELCOM).

Bälthavs- och Nordsjöpopulationerna tycks ha varit ganska stabila i antal sedan mitten av 1990-talet och är inte rödlistade.

Utseende

Tumlaren är gråsvart på ryggen, med ljusgrå sidor och vit mage. Kroppen är spolformad och har en låg, triangelformad ryggfena. Huvudet är runt, med en trubbig nos. Som vuxen blir tumlaren som mest 180 cm lång och väger cirka 75 kg.

Föda

Tumlare äter ett mycket stort antal olika fiskarter och även bläckfisk, men vanligast i våra vatten är sill och mindre torskfiskar.

Beteende

Tumlare kan vara svåra att få syn på, dels på grund av färgen och dels på grund av deras låga rörelsemönster i vattenytan. Oftast ser man bara den låga, trekantiga ryggfenan och översta delen av ryggen, men om det är stilla väder kan man även höra andningsutblåset.

Det starkaste bandet hos tumlare är mellan hona och kalv. Ibland kan man också se mindre tillfälliga grupper, och om det är gott om fisk på ett ställe kan man ha turen att få se många djur

Fortplantning

En tumlare blir könsmogen vid tre till fem års ålder och honan föder vanligtvis en kalv varje eller vartannat år. Hon är dräktig i 10-11 månader och föder sin kalv i början av sommaren. Kalven diar i 8-10 månader.

Forskning

På våra forskningssidor kan du läsa mer om vilken forskning om tumlare som bedrivs. Du kan även rapportera om du ser tumlare till oss. Rapporterna är ett viktigt komplement till de få inventeringar av tumlare som görs, särskilt i Östersjön.

Har du sett en tumlare?

Läs mer och rapportera på forskningssidorna:
Tumlare - forskning och rapportering