Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Nålfuktmossa

Nålfruktmossor

Nålfruktmossorna är den minsta gruppen av mossor, och är systematiskt klart skilda från lever- och bladmossorna.

Nålfruktmossorna är den minsta gruppen av mossor, och är systematiskt klart skilda från lever- och bladmossorna. De flesta av de omkring 400 arter som finns i världen hittar man i tropiska och subtropiska områden. I Europa finns åtta arter tillhörande tre släkten, och i Sverige förekommer endast de gula och svarta nålfruktmossorna, Phaeoceros carolinianus och Anthoceros agrestis. Dessa två är vitt utbredda i jordens tempererade områden, och växer hos oss i jordbruksområden i landets södra delar. Den gula nålfruktsmossan är betydligt sällsyntare än den svarta, som är tämligen allmän i Sveriges sydligaste delar.

Våra två arter består av 1-2(-3) cm breda rosettlika bålar som växer tätt tryckta mot marken. I håligheter i bålen finns kolonier av blågrönalger av släktet Nostoc. Blågrönalger kan fixera luftens kväve och kan därmed bidra till mossans kväveförsörjning. Kolonier av blågrönalger är också associerade med bålen hos Blasia pusilla, lerbålmossa. Sporkapslarna, som givit nålfruktmossorna deras svenska namn, ser på nära håll ut som tjocka nålar. Om man hittar nålfruktmossor med många kapslar ser det ofta ut som nyligen grott gräs. Kapslarna producera sporer under senare delen av sommaren och hösten. Till skillnad från förhållandet hos andra mossor producerar nålfruktmossor sporer kontinuerligt under hela växtperioden genom att kapseln växer nerifrån och sporerna i övre delen mognar efterhand. Sporerna övervintrar i jorden, där de fungerar som en sporbank för arten. I norra och centrala Europa klarar bålarna vanligen inte av vinterklimatet (frost), och arterna är därmed ettåriga hos oss.

I norra och centrala Europa växer våra två arter huvudsakligen på åkermark som plöjs regelbundet, men man kan ibland hitta dem på dikes- och vägkanter, någon gång även på dammstränder. Det är alltså på bar mark, främst på något fuktig och sandig eller lerig jord med omkring neutral reaktion. Den gula nålfruktmossan är idag hotad i många europeiska länder eftersom deras tidigare växtplatser förändrats, på grund av moderna jordbruksmetoder och bland annat markdränering.

Text: Irene Bisang

Bål av den gula nålfruktmossan med skala i bakgrunden. Foto: Irene Bisang.

Bål av den gula nålfruktmossan med skala i bakgrunden. Foto: Irene Bisang.

Gul nålfruktmossa med mognande kapslar. De gula sporerna syns genom kapselväggen. Foto: Klaus Ammann.

Gul nålfruktmossa med mognande kapslar. De gula sporerna syns genom kapselväggen. Foto: Klaus Ammann.

Svart nålfruktmossa med omogna och mogna kapslar. Kapslarnas toppar är svarta av mogna sporer. Foto: Irene Bisang.

Svart nålfruktmossa med omogna och mogna kapslar. Kapslarnas toppar är svarta av mogna sporer. Foto: Irene Bisang.

Unga bålar av svart nålfruktmossa med blågrönalgkolonier synliga som mörka fläckar nära mitten av bålarna. Foto: Irene Bisang.

Unga bålar av svart nålfruktmossa med blågrönalgkolonier synliga som mörka fläckar nära mitten av bålarna. Foto: Irene Bisang.

Svart nålfruktmossa. Tvärsnitt av bålen med blågrönalgkoloni (mörkare) i hålrum. Foto: Rosmarie Honegger.

Svart nålfruktmossa. Tvärsnitt av bålen med blågrönalgkoloni (mörkare) i hålrum. Foto: Rosmarie Honegger.

I fuktigare och varmare områden är nålfruktmossor ofta rikligare förekommande än hos oss. Bilden visar en nålfruktmossa från Madeira. Foto: Lars Hedenäs.

I fuktigare och varmare områden är nålfruktmossor ofta rikligare förekommande än hos oss. Bilden visar en nålfruktmossa från Madeira. Foto: Lars Hedenäs.

Sidan uppdaterad: