Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Geologiska kartor

Geologisk kartering är en av geologernas mest grundläggande arbetsuppgifter. I de flesta länder utförs systematiskt karteringsarbete av landets berggrund och jordarter av landets geologiska undersökning eller motsvarande myndighet, i Sverige Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Geologisk kartering är en av geologernas mest grundläggande arbetsuppgifter. I de flesta länder utförs systematiskt karteringsarbete av landets berggrund och jordarter av landets geologiska undersökning eller motsvarande myndighet, i Sverige Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Geologiska kartor visar jordarternas eller bergarternas fördelning på landytan. Äldre svenska kartor är ofta en kombination av jordarts- och berggrundskarta, medan man på modernare kartor har skiljt dessa åt. En jordartskarta visar således olika lösa jordarter, såsom morän, isälvsgrus, glaciallera, gyttja eller torv, samt berg i dagen. En berggrundskarta skiljer de olika bergarterna åt, exempelvis graniter av olika ålder, sedimentgnejser, vulkaniska bergarter, etc., och visar deras fördelning med jordtäcket borttaget, liksom förkastningar och andra strukturer i berggrunden.

Det innebär att den berggrundsgeologiska kartan, särskilt i områden med dåligt blottad berggrund inne i landet, alltid är en tolkning. Med hjälp av de bergarter som finns blottade i hällarna i området och strukturer i dessa bergarter (exempelvis bergartslagers riktning, s.k. strykning och stupning) söker sig geologen göra sig en bild av berggrundens uppbyggnad. Där blottningsgraden är dålig kan lösa block i moränen vara till stöd, om de är av lokalt ursprung, men också olika typer av geofysiska mätmetoder, exempelvis flygmagnetiska mätningar, som "ser igenom" det lösa jordtäcket och visar berggrundens struktur baserad på de olika bergarternas magnetiska egenskaper.

Baserat på detta material och de iaktagelser som finns av olika bergarters relationer till varandra (äldre/yngre) gör sig geologen alltså en bild av berggrundens utseende, uppbyggnad och utveckling, vilken illustreras på kartan. Den tvådimensionella kartbilden kan också kompletteras med profiler, för att illustrera olika bergarters troliga utbredning på djupet. Nya iaktagelser och ideer kan göra att kartbilden modifieras, och två olika kartor över samma område behöver därför inte se identiska ut.

Utsnitt ur Berggrundskartan 10I Stockholm (SGU Ba 60, Persson m.fl. 2001). Publicerad med tillstånd av Sveriges Geologiska Undersökning.

Utsnitt ur Berggrundskartan 10I Stockholm (SGU Ba 60, Persson m.fl. 2001). Publicerad med tillstånd av Sveriges Geologiska Undersökning.

I Sverige produceras geologiska kartor i första hand av Sveriges Geologiska Undersökning, en statlig myndighet vars uppgift det är att kartlägga Sverige geologiskt och inventera de geologiska naturresurserna. Detaljerade jordarts- och berggrundskartor i skala 1:50 000 följer den topografiska kartbladsindelningen, och finns publicerade i SGU serie Ae (jordartskartor med beskrivning), serie Af (berggrundskartor med beskrivning) och serie Ai (berggrunds-kartor utan beskrivning). Översiktskartor, i norra Sverige följande länsindelningen, finns publicerade i SGU serie Ba. Från och med år 2006 ges dock alla nyproducerade kartor ut i en och samma serie, kallad serie K.

En översiktlig berggrundskarta över hela Sverige i skala 1:1 250 000 publicerades tillsammans med bokverket "Berg och Jord" (ingår i Sveriges Nationalatlas) 1994, och en förenklad version med foton av olika bergarter och populärt skrivna texter publicerades 2004 i SGU serie Ba nr 76 ("Sveriges berggrund från urtid till nutid", numera slutsåld). År 2012 publicerades en ny berggrundskarta över Sverige i skala 1:1 000 000 av SGU i serie K nr 423.

Text: Åke Johansson

Kontakt med Sveriges Geologiska Undersökning:
SGU:s kartor och andra publikationer kan beställas från SGU:s kundtjänst:
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala.
tel. vx. 018-17 90 00
E-post till SGU:s kundtjänst
Sveriges Geologiska Undersökning:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det går bra att titta på och ladda ner olika typer av digitala geologiska kartor över Sverige i SGU:s kartvisare Länk till annan webbplats.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Kerstin Lindén