Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Fyra frilagda stenblock, grå och rödaktiga, varav några är granit och kalksten.

Foto: Pixabay/Mohammed Salem

Bergarter och malmer

Bergarter är uppbyggda av ett eller flera mineral, som bildar ett mönster av korn av olika färg och storlek. Utifrån det sätt de bildas indelas bergarterna i huvudgrupperna magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter.

Bergarterna ingår i naturens kretslopp och kan genom geologiska processer övergå från en bergart till en annan.

Malmer är bergarter som innehåller så mycket metaller att de är ekonomiskt värda att utvinna.

Bergarterna och bergartscykeln

Bergarter är uppbyggda av ett eller flera mineral, som bildar en mosaik av större och mindre korn av olika färg. Med hän...

Magmatiska bergarter

Magmatiska bergarter bildas genom kristallisation av en het bergartssmälta - magma - som trängt upp från jordskorpans un...

sandsten Sedimentära bergarter

Sedimentära bergarter bildas genom ihoppressning och cementering av lösa sediment. Materialet i sedimenten utgörs huvuds...

Metamorfa bergarter

Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av sedimentära eller magmatiska bergarter, ofta vid höga temperaturer och tr...

Malmer och malmbildning

Alltsedan de första mänskliga civilisationernas uppkomst har människan utnyttjat metaller utvunna ur mineral i berggrund...