Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Trädgården och dess gäster

Genom att skapa livsrum i våra trädgårdar kan vi hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Oftast är det bristen på boplatser och skydd som gör att till exempel fåglar och insekter minskar i antal.

Genom att skapa livsrum i våra trädgårdar kan vi hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Oftast är det bristen på boplatser och skydd som gör att till exempel fåglar och insekter minskar i antal.

Då de naturliga biotoper minskar, bland annat beroende av ökad bebyggelse. Är det viktigt att skapa miljöer i radhusträdgården, villatomten eller till och med på balkongen där de vilda djuren kan hitta extra boplatser.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ökas då vi, förutom att hjälpa djuren, även kan få glädja oss åt deras närvaro, fåglarnas skönsång, fjärilarnas färgprakt med mera. Vidare, kan de vara av praktisk nytta för pollinering av fruktträd och för att hålla efter skadedjur. Genom att låta "nyttodjuren" hålla efter "skadedjuren" kan man minska användandet av skadliga kemikalier.

Den grundläggande orsaken till varför det finns så litet fåglar, bin, fjärilar, fladdermöss m.m. är vanligen brist på skydd och boplatser. För att öka förutsättningarna för dessa djur bör man söka bevara eller återskapa en naturlig, tät vegetation i något hörn av tomten. Man kan även anlägga en buskridå där till exempel hagtorn, björnbär, nypon och syrén kan ingå. Låt gärna en rishög ligga kvar, liksom bevara några nässelbestånd och andra "ogräs" där det inte stör.

Fåglar

Fåglar ger liv åt trädgården. Dessutom är de nyttiga då de kan äta upp larver som uppträder som skadedjur. Speciellt när fåglarna har ungar går det åt många insekter. Ett sätt att välkomna fåglarna är att sätta upp holkar i trädgården. Under torra somrar kan man lätt locka till sig småfåglar med ett fågelbad.

Fågelbadet kan grävas ner i marken med planterade växter längs ena sidan. Det bör placeras relativt öppet så att katter inte kan smyga sig på fåglarna, men ej heller långt från skyddande buskage om t.ex. en sparvhök skulle vara framme. Om man har turen att ha ladusvalor häckande hos sig så vet man att hela ladusvalefamiljen tillsammans äter cirka 1 miljon insekter under en sommar.

Fladdermöss

Fladdermöss är trevliga underhållare om kvällarna, men de gör även stor nytta genom att de äter tusentals myggor och lite nattfjärilar. Vi kan erbjuda fladdermössen extra boplatser genom att sätta upp holkar åt dessa.

Bin

Många av de solitära (ensamlevande) bina håller på att förlora sin naturliga biotoper. Trädgårdar erbjuder bina fina pollen- och nektarkällor. De är viktiga pollinatörer av trädgårdens prydnadsväxter och fruktträd. För att välkomna dessa bin kan man sätt upp olika typer av biholkar för de arter som lever ovan marken.

Fjärilar

Genom att plantera eller bara bevara blommande växter i trädgården kan man ge fjärilar en god livsmiljö. Speciellt lämpliga växter är tussilago och maskros på våren samt andra korgblommiga växter under resten av året. De flockblommiga växterna liksom ärtväxterna är ytterligare en stor grupp bra näringsväxter för fjärilarna. Blommande buskar såsom kaprifol, syrén och spirea ger näring åt såväl dag- som nattfjärilar. Fjärilsbusken Buddleja är också utmärkt nektarkälla.

Blomflugor

Blomfugorna (Syrphidae) gynnas av blommande växter på precis samma sätt som fjärilarna. I pollinationsavseende fungerar även de som tämligen goda pollinatörer. Dessutom äter vissa arters larver bladlöss och är således rena nyttodjur.

Paddor

Paddor och övriga groddjur har en svår tillvaro i stadsnära miljö. Genom att låta delar av trädgården få växa litet vildare så kan paddorna ströva fritt. De äter gärna mask, sniglar och myror. Dessutom kalasar de gärna på myggor och andra nattflygande insekter, som dras till ljuskällor. Så en liten trädgårdslykta på marken, kanske med en ljus flat sten under kan bli ett utmärkt smörgårdsbord till paddorna. En friliggande komposthög är en idealisk övervintringsplats för dessa djur.

Igelkottar

Igelkottar likaså är storätare av insekter. Genom att även här låta trädgården få vara litet vild så trivs igelkottarna. Vidare, en orörd rishög för övervintringen uppskattas.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Didrik Vanhoenacker