Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Svenska sötvattensmollusker - en checklista med vetenskapliga namn

Mi tincidunt elit, id quisque ligula ac diam, amet. Vel etiam suspendisse morbi eleifend faucibus eget vestibulum felis. Dictum quis montes, sit sit. Tellus aliquam enim urna, etiam. Mauris posuere vulputate arcu amet, vitae nisi, tellus tincidunt. At feugiat sapien varius id.

Inledning

De sötvattenslevande molluskerna omfattar i Sverige 85 arter: 53 snäckor och 32 musslor. Gruppen är betydelsefull genom arternas specifika miljökrav och känslighet för miljöförändringar (försurning, eutrofiering, förorening etcetera.).

Gruppen är dock svårtillgänglig genom att modern svensk bestämningslitteratur saknas och genom att artnamn och artuppfattningar varierat starkt över tiden. Förutom rena sötvattensarter har ett fåtal arter som har sin huvudsakliga hemvist i brackvatten och införda arter som etablerat reproducerande populationer i Sverige medtagits i listan.

För att 'popularisera' gruppen i faunavårds- och miljöövervakningssammanhang har jag givit arterna svenska trivialnamn. I möjligaste mån har jag här försökt bygga på den svenska namntradition som finns. En viktig källa har också varit trivialnamn använda i tysk litteratur. I huvudsak har jag använt namn med samma sufix inom släkten och / eller familjer men under namnet hättesnäckor sammanfattas icke besläktade arter.

Systematik, taxonomi och nomenklatur i följande listor följer senaste arbetsversionen av den officiella lista över land- och sötvattensmollusker - CLECOM (Check List of European COntinental Mollusca) - som är under förberedelse, ett arbete jag deltar i.

Listan presenteras i två versioner:

1) En förenklad, sammanfattande lista med enbart vetenskapliga och svenska namn, arternas rubinkoder och eventuella hotkategorier på senaste versionen av Rödlistan (2000).

2) En systematisk lista, inkluderande undersläkten och - i de fall arten bildar underarter - den i Sverige förekommande underarten, samt några viktigare synonymer.

Text: Ted von Proschwitz

Detaljerad information

Några litteraturtips
Artöversikt (enkel lista)
Systematisk lista - snäckor
Systematisk lista - musslor
Bestämningsnyckel över de stora svenska sötvattensmusslorna

Artöversikt sötvattensmusslor och snäckor

Hotkategorier anges enligt Gärdenfors (2000): RE (Regionally Extinct) = försvunnen; CR (Critically Endangered) = akut ho...

Sidan uppdaterad: