Skip to content
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

About the Herbarium

The herbarium is subdivided into several collections, including algae, fungi, lichens, mosses and two vascular plant herbaria (Nordic and International Vascular Plant herbaria).

About the Herbarium

The herbarium at the Swedish Museum of Natural History, abbreviated as "S", has several sub-collections, the most important of which are the two vascular herbariums (international and Nordic herbaria), the moss herbarium, the fungal and lichen collection and the algal collection.

In addition, the herbarium has some smaller collections, including palynological slides of pollen and spores, microscopic algae, and the historically important Linnaean collection with about 4,500 specimens. Herbarium S also has one of the world's largest collection of name-carrying specimens, known as type material, with more than 110,000 types.

A large portion of our collections, with the exception of bacteria and microalgae, is searchable in our Herbarium Catalogue External link..

Generally

Our botanical and mycological collections have their origins in the Royal Academy of Sciences' Natural History Cabinet from 1739. Over the years, the collections have grown through field collections, exchanges and acquisitions to more than 4.4 million specimens, representing almost 290,000 species from all over the world.

Algae

The algae collection consists of approximately 6,500 species (including cyanobacteria, formerly called blue-green algae) gathered under 94,000 specimens. Some of the most important collectors are Per Teodor Cleve, Astrid Cleve von Euler, Frans Kjellman and Carl Skottsberg.

Bacteria

The bacteria collection is one of our smallest collections with only 72 items collected between 1827 and 1932. For historical and practical reasons, the cyanobacteria (blue-green algae) are included in the algae collection.

Vascular plants

The vascular plants, which include ferns, lycopods, conifers and flowering plants, are arranged in two herbaria: International and Nordic herbaria. In total, we have specimens from more than 150,000 vascular plant species.

International Vascular Plants

The International Vascular Plant Herbarium holds around 1.5 million plants from all over the world. Scientifically important collections have been gathered by prominent botanists such as Erik Asplund, Johann Franz Drège, Christian Friedrich Ecklon, Erik L. Ekman, Eric Hultén, Friedrich Wilhelm Klatt, Johann Georg Christian Lehmann, Carl AM Lindman, Christian Luerssen, Gustaf A. Malme, Bertil Nordenstam, Anders Fredrik Regnell, Otto Wilhelm Sonder, Benkt Sparre, Olof P. Swartz and Karl Zeyher. In addition, there is historical material collected by Linné's disciples such as Pehr Osbeck, Anders Sparrman, and Carl Peter Thunberg.

Nordic Herbarium

The Nordic Herbarium holds more than 1 million vascular plant specimens collected in the Nordic countries, especially Sweden. Since the herbarium material represents collections from many different places over time, morphological variation, phenology and climate change can be revealed by studies of our collections. For example, it is possible to get an idea of a species distribution in earlier times compared with today, which is usually mapped by various flora projects for different provinces.

The collections are also important as a source of cultural-historical knowledge because they contain plants collected by Lars Levi Laestadius, Pehr Osbeck, Sten Selander and several other famous botanists.

Lichens

The lichen herbarium includes approximately 9,000 species, represented by some 300,000 specimens. Some famous collectors are Sten Ahlner, Torsten Hasselrot, Gustaf O.A. Malme, Rolf Santesson and Anders Tehler. The herbarium also holds important historical collections by, among others, Olof Swartz and Erik Acharius.

The Linnaean Herbarium

The Linnaean herbarium at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm is only a fraction of the specimens compared to what was sold to England. The remaining specimens consists of roughly 4,500 herbarium sheets, several of which are type material selected by various experts.

Several specimens were given by Carl von Linné to his disciples and a large number of these eventually ended up in the collections of the Royal Academy of Sciences, which later became the foundation of the Swedish Museum of Natural History.

The largest part of Carl von Linné's former herbarium collection is today at The Linnean Society of London,

Mosses

The moss collection consists of approximately 90,000 species, represented by 720,000 specimens. Important collectors are Per Dusén, Lars Hedenäs, Conrad Kindberg, Johann Georg Christian Lehmann, Karl Müller (Friburg), Herman Persson, Georg Roth, Olof Swartz and Johan Ångström.

The palynological collection

The palynological laboratory was founded in 1948 by Gunnar Erdtman who became its first manager. The collections with more than 25,000 microscopic slides belong now to the herbarium, while the pollen activity is at Nature and Environmental Monitoring Department at the same museum.

Fungi

The fungal collection consists of approximately 32,000 species, represented by 370,000 specimens. This does not include the lichen-forming fungi that are stored in the lichen herbarium. Important collectors are Giacomo Bresadola, Paul Dietel, Paul Hennings, Nils Lundqvist, Heinrich Rehm, Lars Romell, and Paul and Hans Sydow (before 1919).

Allmänt

De botaniska och mykologiska samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från år 1739. Samlingarna har under åren växt genom insamling, byten och förvärv till mer än 4,4 miljoner föremål som representerar nästan 290 000 arter från hela världen.

Alger

Algsamlingen består av cirka 6 500 arter (inklusive cyanobakterier, tidigare kallade blågrönalger) och 94 000 föremål. Några av de viktigaste insamlarna är Per Teodor Cleve, Astrid Cleve von Euler, Frans Kjellman och Carl Skottsberg.

Bakterier

Bakteriesamlingen är en av våra minsta samlingar med 72 föremål insamlade mellan 1827 och 1932. Av historiska och praktiska skäl ligger cyanobakterierna (blågrönalgerna) inordnade i algsamlingen.

Kärlväxter

Kärlväxterna, som omfattar ormbunkar, lummerväxter, barrträd samt blomväxter, är ordnade i två herbarier: Internationella och Nordiska herbariet. Totalt har vi exemplar från mer än 150 000 kärlväxtarter.

Internationella kärlväxter

Internationella kärlväxtherbariet har omkring 1,5 miljoner växter från stora delar av världen. I samlingen finns vetenskapligt viktiga samlingar som tillhört framstående botanister som Erik Asplund, Johann Franz Drège, Christian Friedrich Ecklon, Erik L. Ekman, Eric Hultén, Friedrich Wilhelm Klatt, Johann Georg Christian Lehmann, Carl A. M. Lindman, Christian Luerssen, Gustaf A. Malme, Bertil Nordenstam, Anders Fredrik Regnell, Otto Wilhelm Sonder, Benkt Sparre, Olof P. Swartz och Karl Zeyher. Dessutom finns historiskt material som samlats av Linnélärjungar som Pehr Osbeck, Anders Sparrman och Carl Peter Thunberg.

Nordiska herbariet

I det nordiska herbariet finns mer än 1 miljon kärlväxter insamlade från Norden, främst Sverige. Materialet i detta herbarium har samlats in på många olika platser i landet, vilket gör att den naturliga variationen inom olika arter kan belysas genom studier av samlingarna. Dessutom kan man få en uppfattning om arternas utbredning i äldre tid som kan jämföras med dagens, som till exempel kartläggs av olika landskapsfloraprojekt.

Även som kulturhistorisk kunskapskälla är samlingarna betydelsefulla eftersom de innehåller växter som insamlats av Lars Levi Laestadius, Pehr Osbeck, Sten Selander och flera andra berömda personer.

Lavar

Naturhistoriska riksmuseets samlingar omfattar ca 9 000 arter och 300 000 föremål av lavar. Några kända insamlare är Sten Ahlner, Torsten Hasselrot, Gustaf O. A. Malme, Rolf Santesson och Anders Tehler. Herbariet förvaltar även viktiga historiska samlingar av bland annat Olof Swartz och Erik Acharius.

Linnéherbariet

Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm består av drygt 4 500 herbarieark av vilka flera är typmaterial utvalda av olika experter.

Flera exemplar skänktes av Linné till hans lärjungar och ett stort antal av dessa hamnade så småningom i Kungliga Vetenskapsakademiens samlingar, som senare blev grunden till Naturhistoriska riksmuseet.

Den största delen av Carl von Linnés egen herbariesamling finns idag hos The Linnean Society of London External link.,

Mossor

Mossamlingen består av cirka 90 000 arter och 720 000 föremål. Viktiga insamlare är Per Dusén, Lars Hedenäs, Conrad Kindberg, Johann Georg Christian Lehmann, Karl Müller (Friburg), Herman Persson, Georg Roth, Olof Swartz och Johan Ångström.

Palynologiska samlingen

Palynologiska laboratoriet grundades 1948 med Gunnar Erdtman som dess förste ledare. Samlingarna med mer än 25 000 preparat tillhör numera herbariet, medan pollenverksamheten finns vid Natur- och miljöövervakning.

Svampar

Svampsamlingen, fungariet, består av ca 32 000 arter och 370 000 föremål. Hit hör inte de licheniserade (lavbildande) svamparna som förvaras i en egen samling (se ovan). Viktiga insamlare är Giacomo Bresadola, Paul Dietel, Paul Hennings, Nils Lundqvist, Heinrich Rehm, Lars Romell samt Paul och Hans Sydow (före 1919).

Page updated: