Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Linnaeus' own biography

Linnaeus' own biography from

Vita Caroli Linnaei III

, written 1745-1751. [in Swedish]

1707 Maj 12-13(22-23) klåck. 12 a 1 om natten
        född i Råshult Stenbrohults sockn Smoland
        Fadren Communistern Nils Linnaeus, sedan Pastor
        ibid.
        Modren primipara Christina Brodersonia

1717 Wexiö trivial Schola, introduceras

1724 Gymnasium Wexionense, dit flyttad

1727 Lunds Academiae student

1728 Upsala Academiae student

1730 ock fölliande åhr läste publice uti Horto Upsaliensi vicarius
        Rudbeckii

1732 Lapplandsresan på Societatis Upsaliensis omkostnad

1733 Prober konsten läste han privatim den första i Upsala.

1734 Dahlska resan på Landshöfd. Reuterholms omkostnad.

1735 Utländska resan antogs: Danmark, Tyskland, Holland, Engeland,
        Frankrike Medicinae Doctor Haderwik d. 9. Calend. Julii

1736 Clifforts Botanicus. Engeland besöktes ock återkom till Clifford.
        [Oct. 3. Acad: Imperial. Nat. Curios. Soc.]

1737 utgaf många wärk uti Cliffords museo

1738 Leyden hos Profess. V. Royen inrättade med honom Hortum
        Leidensem [Jun.14. Ac: reg. Parisinae soc: corresp.] Hemkom
        från Frankrike till Sverige

1739 Pension at läsa publice öfer Bergs collegii cabinet.

1739. Maji 14. Ammiralitets Medicus i Stockholm lazaret.

1739 Maji 15. Praeses primus Acad. Holmiensis och en af des 7
        fundatores 1739. [Jun. 26. Gifter sig med Sara El: Moraea]

1741 Professor publicus Upsaliensis 1741. Maji 5 Oelands
        och Gotlands resa på Ständernes ordination.

1742 Hortus Upsaliensis ödelagt, uptogs af nyo.

1743 Museum Academicum anlades först av honom. [Maj 31.
        Soc. Reg. Montpeliensis Socius]

1744 Secretarius Societ. Upsaliensis.

1746 Westgiöthe resan på Ständernes ordination

1747 Archiater utan den söka. 1747. januario

1749 Skånska resan på Ständernes ordination.

1751 Museum Reginae beskrefs på Drottningholm

1753 Museum Regis beskrefs på Ulriksdahl Riddare af
        nordstiernan; förste literate i riket

1758 Kiöper sig Hammarby och Säfja 10 hela hemman.

1760 Premium af ryska academien; första utländska
        praemium för någon swensk. 100 ducater

1761 Adelsman 1761 april 4. Då af Konungen utnämd.

1762 Academiae Parisinae Socius extraneus ordinarium:
        octum vir förste swenske; största heder för literat.

1763 Thè lefwande den förste som det fått i Europa,
        blomade 1765 i Upsala.

1768 Museum proprium bygdt af sten på Hamarby
        på et högt berg.

Reference:
Malmeström, E. & A. H. Uggla, 1957: Vita Caroli Linnaei. Carl von Linnaeus självbiografier, Almquist & Wiksell - Stockholm.