Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Fågelsamlingar

Samlingarna är en bland de största i världen och har en global täckning. Materialet omfattar skinn, skelett, spritpreparat, äggkullar samt blod och vävnads-prover.

Här kan du läsa mer om våra fågelsamlingar. Du hittar även information om lån av skinn, skelett och alkoholpreparat.

Lån ur samlingarna


Vi lånar ut material till forskare som utför taxonomi, systematiska revisioner och liknande arbeten. Mer information hittar du under Lånepolicy.

Skinnsamlingen


Museets långa insamlingstradition har resulterat i en skinnsamling som är en av världens största och artrikaste. Vid sidan av det västpalearktiska området, är framför allt delar av Sydamerika, Afrika och Sydostasien speciellt väl representerade.

Målinriktad insamling har länge bedrivits i museets egen regi men flera stora och viktiga donationer har också bidragit till samlingens globala täckning. Totalt finns cirka 65% av världens fågelarter representerade i skinnsamlingen.

Skelettsamlingen  


Skelett tillvaratogs endast i sällsynta fall under äldre tiders insamlingsresor. Konsekvensen är att vår skelettsamling är mycket inkomplett. Av sammanlagt 132 underfamiljer av icke-tättingar (fördelade på 101 familjer) saknar vi överhuvudtaget skelettdelar från 45. Av endast 41 underfamiljer har vi en god representation.

För tättingarna (till vilka mer än hälften av världens fågelarter räknas) är täckningen betydligt sämre. Liksom för skinnen är skelettsamlingen god vad avser flera av de arter som omfattas av begreppet Statens vilt. För några arter av till exempel rovfåglar och ugglor är materialet så stort att det lämpar sig för omfattande studier av geografisk morfologisk variation inom hela det svenska utbredningsområdet.

Våtpreparaten  


De spritlagda fåglarna omfattar cirka 1500 objekt varav flera är mycket intressanta. Tidigare var det vid insamlingsresor utomlands vanligare att lägga fåglar i sprit än att skelettera.

Äggsamlingen  


Efter den stora donationen från Tor Jern 1994 omfattar riksmuseets äggsamling cirka 28 000 kullar. Majoriteten av dessa är från västpalearktis, främst Sverige. Under de senaste decennierna har forskningen på äggsamlingen i första hand utnyttjas i miljögiftsforskningen.

Typsamlingen  


En lista över Naturhistoriska riksmuseets fågeltyper publicerades av Nils Gyldenstolpe år 1926. Den publikationen kan laddas ner som en sökbar pdf-fil. Vi arbetar för närvarande med att uppdatera typkatalogen vilken du kan se genom att klicka nedan.
Typkatalog  (under bearbetning)

Mer att läsa om samlingarna:


Skelett
Blod och vävnadsprover
Äggsamlingen
Samlingarnas historia (på engelska)
Gyldenstolpes Typförteckning (sökbar pdf)PDF

Ansvarig för fågelsamlingen


Ulf Johansson
08-519 551 40
ulf.johansson@nrm.se