Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Lagar och förordningar

Jaktlagen, SFS 1987:259

25 §
För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter får regeringen föreskriva att vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten.

Jaktförordning, SFS 1987:905

33 §
Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.

Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten med de undantag som följer av 34 §. Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift enligt 52 c § får behållas av jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2002:18

42 §
Har djur eller djurdel av arterna varg, björn, järv eller lo, statens vilt enligt 33§ första stycket jaktförordningen (1987:905), tagits omhand, skall polismyndigheten snarast överlämna djuret eller djurdelen till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Har djur eller djurdel av övriga arter som avses i 33§ första stycket jaktförordningen (1987:905) (statens vilt) tagits omhand, skall polismyndigheten snarast överlämna djuret eller djurdelen till Naturhistoriska riksmuseet.

Om djuret eller djurdelen behövs för utredning om eventuellt brott , eller misstanke om sjukdom, skall polismyndigheten dock i stället överlämna djuret eller djurdelen även av övriga arter av statens vilt till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Mottagare av djur eller djurdel tillhörande statens vilt får besluta hur materialet skall disponeras för att tillgodose i 25§ jaktlagen (1987:259) föreskrivet ändamål för överlämnandet.

Levande fåglar som tillhör statens vilt och som skall vårdas och rehabiliteras skall överlämnas till närmaste godkända inrättning för detta, enligt förteckning förd av Naturvårdsverket.

I fråga om levande däggdjur tillhörande statens vilt och fåglar tillhörande statens vilt som inte kan frisläppas efter vård och rehabilitering, beslutar Naturvårdsverket i det enskilda fallet.