Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny

Om miljöledningssystem

Ordning och reda! Ett miljöledningssystem är ett kontrollerat sätt att bedriva ett miljöarbete. Så här är vårt uppbyggt.

Med vårt miljöledningssystem har vi identifierat vår miljöpåverkan och åtagit oss att ständigt bli bättre. Det gör vi genom att systematiskt och regelbundet planera, genomföra, följa upp och utvärdera våra insatser i miljöarbetet.

Modellen för arbetet återanvänds år efter år.

Så är vårt miljöledningssystem uppbyggt

Miljöutredning

För att skapa våra miljömål har vi tagit reda på vilka miljöfrågor och miljökrav som vi berörs av. Vi har identifierat våra miljöaspekter och verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Med miljöaspekt menas alla våra aktiviteter, tjänster och produkter som har miljöpåverkan. Områden som berörs kan vara resor, inköp, avfall, kemiska produkter, utbildning, samarbete med entreprenörer och energianvändning.

Miljöutredningen hålls aktuell genom att den ses över och uppdateras minst vart femte år.

Miljöpolicy

Mljöpolicyn har tagits fram i samband med miljöutredningen och den utgör grunden till miljöarbetet. Museet ska följa den lagstiftning som finns, ständigt förbättra sitt miljöarbete, förebygga miljöförorening, samt säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda.

Genom detta har visionen identifierats och vi har beslutat vilka miljöfrågor som är prioriterade för vår verksamhet.

Museet ska bidra till en god miljö genom att:

 • Lyfta fram nya rön om miljöpåverkan i den publika verksamheten.
 • Verka för att öka kunskapen och förståelsen för den biologiska mångfalden och att den skyddas och bevaras.
 • Öka kunskapen om miljögifters förekomst och effekter i naturen.
 • Eftersträva god hushållning med resurser i museets verksamhet.
Fågel

Miljömål

Vi har satt upp miljömål, både på kort och på lång sikt. För varje miljömål finns handlingsplaner eller aktiviteter som vi inför och tillämpar. Miljömålen hålls aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år.

Våra långsiktiga miljömål är:

 • Personalen ska vara kunnig och engagerad i miljöfrågor och nyanställda ska få introduktion i museets miljöarbete.
 • Inköpen ska i möjligaste mån vara miljövänliga.
 • Vi ska sträva efter så hög energieffektivitet och så låg energianvändning som möjligt.
 • Vi ska eftersträva en giftfri miljö.
 • Vi ska verka för att den biologiska mångfalden bevaras, och bidra till att naturmiljöer bevaras i balans med ett rikt växt- och djurliv.
 • Vi förmedla ett tydligt miljöbudskap utåt.
 • Vi ska i möjligaste mån spara, återvinna och återanvända resurser för att bidra till ett ökat kretsloppssamhälle.
 • Vi ska begränsa utsläpp av klimatpåverkande gaser, både direkt och indirekt.

Revision

Varje år revideras arbetet av interna och externa revisorer. I revisionerna kontrolleras att våra rutiner följs, att alla har en god medvetenhet om miljöarbetet samt att vi har planer för hur förbättringsåtgärder och avvikelser ska hanteras.

Man ser kort och gott över hur väl vi som myndighet har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen.

Genom revisionerna ser vi också till att vi uppfyller lagkrav och regelverk som berör verksamheten, samt att vi uppfyller kraven för vår certifiering ISO 14001.

Bård med naturtema