Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Samlingar

Samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från 1739, men har under åren växt genom insamling och förvärv av vetenskapligt viktiga samlingar. Herbariesamlingarna innehåller idag omkring 3 miljoner exemplar.
näckros

Av historiska och praktiska skäl delas samlingarna upp i tre olika herbarier:

Nordiska herbariet innehåller växter från de nordiska länderna, men sådant material inns även i andra delsamlingar.

Regnellska herbariet innehåller växter från Syd- och Centralamerika.

Allmänna Herbariet innehåller växter från alla andra delar av världen.

Typexemplar

Alla arter som beskrivits har typexemplar, det vill säga exemplar som legat till grund för beskrivningen. Dessa så kallade typer är av särskilt intresse om man vill veta exakt vilken art en forskare menat med sin beskrivning. Det händer ofta att det som man länge betraktat som en enda art visar sig vara två distinkta arter. Det innebär att en av de två måste ges ett nytt namn och då anger typexemplaret vilken av de två det existerande namnet tillhör.

Läs mer om vår typsamling

Linné- och Swartzherbarierna

Två historiska samlingar som har både kulturhistoriskt och vetenskapligt intresse hålls separat, nämligen:

Linnéherbariet med delar av Carl von Linnés herbarium.

Swartzherbariet som innehåller Olof Swartz insamlingar från Västindien.

Andra historiska samlingar

Andra historiska samlingar från tidigt 1700-tal är:

Antonius Mûnchenbergs herbarium vivum
Den äldsta daterade växtsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet.

Celsius Flora Uplandica
En av de äldsta växtsamlingarna på Naturhistoriska riksmuseet.

Samlingarna används dels i den forskning som pågår vid enheten och besöks också årligen av ett stort antal forskare från hela världen som kommer för att studera materialet. Enheten har också en stor låne- och bytesverksamhet med andra herbarier runt om i världen.

Palynologiska laboratoriets samlingar

Samlingarna används dels i den forskning som pågår vid enheten och besöks också årligen av ett stort antal forskare från hela världen som kommer för att studera materialet. Enheten har också en stor låne- och bytesverksamhet med andra herbarier runt om i världen.

Palynologiska samlingar
Internationell, skandinavisk och historisk samling.

Samlingsdatabaser

I den botaniska databasen Krypto-S kan du söka efter hittills registrerade föremål och arter av svampar, lavar, alger, mikroskoppreparat av kiselalger (mikroalger), mossor och kärlväxter  i våra samlingar.

Till Krypto-S